Wat we doen

BOS+ is de enige Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld.

Visie van BOS+

MEER DAN BOMEN ALLEEN

Bos en bomen leveren cruciale ecosysteemdiensten en dragen bij tot een betere samenleving.
Er zijn grotere inspanningen nodig voor het behoud, het duurzaam beheer en de uitbreiding van bossen om te komen tot een leefbare wereld voor mens, plant en dier.

BOS+ heeft voeling met het werkveld van bosbeheerders en boseigenaars, monitort de situatie in eigen land en volgt mondiale tendensen op. Op basis van alle beschikbare expertise ontwikkelt BOS+ een innoverende visie op bos en bomen.
Vanuit die visie wil BOS+ diverse doelgroepen aanzetten om zich actiever in te zetten voor meer en beter bos. Omwille van het brede maatschappelijke belang van bos moet BOS+ haar pleidooi samen met andere geëngageerde maatschappelijke actoren voeren. Daarom stelt BOS+ instrumenten ter beschikking van middenveld, ondernemingen, opinie- en beleidsmakers, onderwijs, milieu- en Noord-Zuidverenigingen, en bos- en natuurbeheerders om samen te ijveren voor meer en beter bos, en dit zowel nationaal als internationaal.

Missie van BOS+

BOS+ is de motor van acties rond duurzame lokale ontwikkeling door werk te maken van het behoud, het duurzaam beheer en de uitbreiding van bossen, hier en in het zuiden. BOS+ draagt bij tot een groeiend bewustzijn van het belang van bos en bomen voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier. BOS+ werkt hiervoor actief samen met partnerorganisaties.

Vijf strategische doelen van BOS+

  • BOS+ realiseert acties op het terrein met een dubbel doel: duurzame lokale ontwikkeling én behoud, duurzaam beheer, herstel of uitbreiding van bos.
  • BOS+ zet in op capaciteitsversterking van bosbeheerders met het oog op duurzaam multifunctioneel bos- en natuurbeheer.
  • BOS+ biedt onderwijs en middenveld een kwaliteitsvol educatief aanbod over het belang van bos en bomen, om hen te stimuleren de transitie te maken naar duurzame attitudes en gedrag.
  • BOS+ informeert en sensibiliseert ondernemingen en middenveld over het maatschappelijk belang van bomen en bossen, en activeert hen om bij te dragen tot meer en beter bos.
  • Aan de hand van een actief pers- en communicatiebeleid brengt BOS+ haar analyses, standpunten en eisen onder de aandacht van beleidsmakers, opiniemakers en de publieke opinie en draagt zo bij tot meer maatschappelijke waardering van bomen en bos.

Documenten

Lijst van partnerschappen

 

BOS+ tropen vzw is lid van: BBLFSC BelgiumFSC InternationalNgo-federatie en 11.11.11*
BOS+ Vlaanderen vzw is lid van: BBLFSC Belgium, FSC InternationalInverdeTrage wegen vzwde Vlaamse BosgroepenLearning About Forests (LEAF)PRO SILVA Europede Klimaatcoalitie en Pimp je Speelplaats.

BOS+ tropen vzw participeert aan ngo-openboek.be.

De afgelopen jaren werkte BOS+ samen met volgende partners:

Zuiden

Peru

ACPC: Asistencia y Cooperación para la Conservación y Desarrollo is een organisatie die de capaciteiten van lokale actoren in de Peruaanse Amazone versterkt, door ze te betrekken bij het behoud, ruimtelijke ordening en duurzame ontwikkeling met integratie, respect en gelijkheid, door het ontwikkelen van projecten en het verstrekken van advies, training, evaluatie en monitoring.

AIDER: AIDER is een ngo die zich bezig houdt met milieubehoud en duurzame ontwikkeling. De organisatie heeft 30 jaar ervaring in het bevorderen van het duurzaam beheer van bossen en sociale verantwoordelijkheid door kleine producenten van inheemse gemeenschappen. Het doel van AIDER is om het behoud en duurzaam gebruik van de bossen van Peru in harmonie te brengen met de conventies over biodiversiteit, klimaatverandering en verwoestijning en droogte.

Asociación Putumayo Peru: APP is een organisatie met een Belgische en een Peruaanse poot. APP versterkt de capaciteit en de organisatie van de inheemse volkeren in de Peruaanse Amazone opdat zij onafhankelijk de prioriteiten van hun gemeenschapsleven en van hun ontwikkeling kunnen bepalen, en opdat zij de natuurlijke rijkdommen van hun territoria op een onafhankelijke en duurzame manier kunnen beheren, met het oog op de bescherming van de biodiversiteit van het Amazone-gebied.

DRIS: Desarrollo Rural Sustentable streeft naar de sociaal-economische en productieve ontwikkeling van de Andes en de Amazone-Andes regio in Peru door middel van acties die gebaseerd zijn op een constante zorg voor het behoud en verstandig gebruik van de biodiversiteit. Dit vereist ook de versterking van lokale organisaties,  een participatieve aanpak en genderproblematiek als onderdeel van een strategie.

Ecuador

Ecohomode: Ecohomode wil deelnemen en bijdragen aan het proces van maatschappelijke ontwikkeling, integratie van de verschillende actoren in stedelijke en landelijke context, door middel van de planning en uitvoering van programma's en projecten voor de menselijke en economische ontwikkeling, het behoud, de bescherming en het beheer van natuurlijke hulpbronnen in de Andes-regio.

MCF: De Mindo Cloudforest Foundation is gericht op het behoud va n de nvelwouden in de Ecuadoraanse Andes. Dit doen ze door habitatconservatie, ecologisch onderzoek naar biodiversiteit, ecotoerisme in samenwerking met lokale gemeenschappen en herbebossing en bosherstel.

NCI: Naturaleza y Cultura International is een internationale organisatie die op lange termijn de biodiversiteit van ecosystemen en de bijbehorende culturele rijkdom wilt behouden.NCI ontwikkelt conservatieprocessen die steeds gekoppeld zijn aan sociale ontwikkeling, en langetermijnplanning die verder reikt dat de projectduur. Deze processen worden gepland en uitgevoerd door lokale professionals, op basis van de prioriteiten die door gemeenschappen en lokale overheden worden aangegeven.

TRAFFIC:  TRAFFIC, het meetnet voor de handel in wilde dieren, werkt wereldwijd rond de handel in wilde dieren en planten, zowel in de context van biodiversiteitsbehoud als voor duurzame ontwikkeling.

Veco Andino: Dit is de Ecuadoraanse poot van Vredeseilanden. De organisatie ondersteunt boerenfamilies om een rol op te nemen in de mitigatie van rurale armoede en de wereldwijde voedselzekerheid. Ze steunen familiale boeren in de Andesregio om zich beter te positioneren in de markt en het bereiken van grotere institutionele capaciteit, economische en ecologische veerkracht.

Bolivia

Fundación Ecologia de la Tierra

IBIF: Het Instituto Boliviano de Investigación Forestal

 

België

MUS-E Belgium: lid van de International Yehudi Menuhin Foundation, is een platform voor professionele kunstenaars die vanuit een sociaal en maatschappelijk engagement hun kunstpraktijk vertalen in artistieke trajecten binnen het onderwijs, de vrije tijd en de welzijnsector. MUS-E Belgium biedt als tweetalige kunstenorganisatie een kader voor artistieke trajecten waarin het kunstenaarschap van de kunstenaar de onuitputtelijke inspiratiebron is. Binnen dit kader nemen verbeelding, actieve kunstbeleving, verbondenheid en dialoog een centrale plaats in.

FedOS: De vzw Federatie Onafhankelijke Senioren is een onafhankelijke sociaal-culturele koepelorganisatie die door haar netwerk een meerwaarde biedt aan alle seniorenverenigingen, ongeacht hun achtergrond en hun werking (vriendenclub, bedrijvenclub, schildersclub, ...). FedOS richt zich naar alle senioren in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Globelink:  Jeugddienst Globelink streeft naar een duurzame, solidaire en rechtvaardige wereld door het ontwikkelen van competenties bij jongeren, die hen in staat stellen om zelf duurzame keuzes te maken. Jeugddienst Globelink kiest resoluut voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling. Dit betekent dat ze zich richten op het ontwikkelen van competenties om duurzame keuzes te maken die rekening houden met een impact nu en in de toekomst, voor onszelf en voor anderen, hier en elders in de wereld.

Netwerk Bewust Verbruiken: Netwerk Bewust Verbruiken vzw informeert en activeert consumenten rond duurzaam verbruiken. Hun projecten en communicatiekanalen omvatten twee hoofdthema’s: consumanderen (duurzamere aankoopkeuzes voor voeding, afval, wonen, energie, mobiliteit) en consuminderen (delen, hergebruik, herstellen, tweedehands). Meer dan veertig consumenten-, milieu- en ontwikkelingsorganisaties maken deel uit van het netwerk.

Cojak: Duurzaam communicatie- en ontwerpbureau dat wil nadenken, creëren en communiceren rond een duurzame economie en samenleving.

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie West-Vlaanderen

Stad Gent

The Body Shop Foundation: Een liefdadigheidsinstelling die nauw samenwerkt met The Body Shop International. De stichting geeft geld aan innovatieve, mondiale projecten die werken aan sociale en ecologische verandering.

Uitgeverij Abimo: Uitgeverij Abimo is een van de meest toonaangevende uitgeverijen in Vlaanderen. Naast een uitgebreid aanbod aan educatieve- en zorguitgaven (van kinderdagverblijf tot hoger onderwijs) bouwt Abimo al jaren aan een kwalitatief prenten- en jeugdboekenfonds.

Museum M: M is een door de Stad Leuven opgericht en gesubsidieerd museum en heeft het juridische statuut van een autonoom gemeentebedrijf. M bouwt verder op een stedelijk museale werking die al sinds het begin van de 19de eeuw actief is, met een aantal toonplaatsen en een historisch gegroeide collectie.

GoodPlanet Belgium: GoodPlanet Belgium ontwikkelt en begeleidt projecten, vormingen en lespakketten rond alle duurzaamheidsthema’s (water, energie, mobiliteit, consumptie, natuur, groene jobs, ...). Zo wil deze vzw zoveel mogelijk mensen hun weg naar duurzaamheid laten vinden in onze complexe maatschappij en hen helpen om bewuste keuzes te maken. De organisatie richt zich daarbij in de eerste plaats naar kinderen en jongeren.

Laika: Laika maakt 'theater der zinnen': voorstellingen voor kinderen, jongeren en volwassenen die hun kinderlijk gevoel voor verwondering nog niet zijn verloren. Kunstenaars uit verschillende disciplines garanderen het waarmerk van het huis: heldere, beeldende en zintuiglijke voorstellingen.

Broederlijk Delen:  Broederlijk Delen is een Vlaamse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die zich inzet voor een waardig leven voor gemeenschappen op het platteland in Afrika en Latijns-Amerika.

Catapa: CATAPA is een vrijwilligersorganisatie die sinds 2005 werkt rond (anders)globalisering en duurzame ontwikkeling, in het bijzonder in Latijns-Amerika, en zich hierbij focust op de problematiek rond mijnbouw. Als concrete bijdrage aan een duurzame oplossing voor de milieu- en klimaatcrisis stimuleren ze een meer rechtvaardige mijnbouw en een duurzamer gebruik van metalen.

Studio Globo: Studio Globo is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking die zich specialiseert in ontwikkelingseducatie. De wereld ontdekken, positief leren omgaan met diversiteit, betrokken raken bij mens en milieu en meebouwen aan een duurzame en solidaire wereld zijn hierbij de voornaamste pijlers. Deze pijlers streeft Studio Globo na door een gevarieerd vormingsaanbod aan te bieden aan zowel kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs.De leerkrachten zijn hierbij de belangrijkste partners.

Gemeente voor de Toekomst: Gemeente voor de Toekomst is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu. 22 organisaties uit het netwerk van Bond Beter Leefmilieu werkten een aanbod uit voor lokale besturen en een heleboel concrete acties voor inwoners, verenigingen en ondernemingen.

* BOS+ tropen is een lidorganisatie van 11.11.11 en ontvangt in het kader van die samenwerking tussen 2017 en 2021 jaarlijks een financiële bijdrage van 10.000 euro.