Peru - Yanesha en Yanachaga Chemillén

Biologische cacao en de bescherming en beheer van het Yanesha-reservaat

Het project beoogt de bescherming van de natuurlijke rijkdommen van het Yanesha gemeenschapsreservaat (34.745 ha) en de bufferzone ervan in het district Palcazú, provincie Oxapampa, regio PASCO, te Peru. In directe samenwerking met AMARCY, de koepelvereniging van de Yanesha gemeenschappen en co-beheerder van het Yanesha gemeenschapsreservaat, zal dit project het model van co-beheer versterken tussen inheemse gemeenschappen en de overheid en de druk op het reservaat verminderen via het versterken van duurzame productie van cacao in de bufferzone.

Context

Het tropisch regenwoud wordt in Peru, en meer bepaald in het Yanesha Gemeenschapsreservaat en de bufferzone ervan, bedreigd door extractieve industrieën zoals houtkap en aardolie-ontginning. De vicieuze cirkel van voortschrijdende degradatie én armoede bij de bevolking, die leeft in de bufferzone van het Yanesha Gemeenschapsreservaat, is echter de voornaamste drijfveer tot ontbossing en –degradatie in deze interventiezone. Het project beoogt de bescherming (behoud en duurzaam beheer) van de natuurlijke rijkdommen van het Yanesha gemeenschapsreservaat (met een oppervlakte van 34.745 ha) en in het bijzonder van de bufferzone ervan (met een oppervlakte van 42.767 ha), gelegen in het district Palcazú, provincie Oxapampa, regio PASCO, te Peru.

De enorme biodiversiteit van Peru wordt voor een groot deel beschermd in een dertigtal nationale natuurreservaten. De meerderheid van die reservaten worden exclusief beheerd door de overheid, maar er zijn ook 10 zogenaamde gemeenschapsreservaten die overlappen met oorspronkelijke territoria van inheemse gemeenschappen. Die reservaten worden gemanaged in een co-beheermodel met gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid en een vertegenwoordigend orgaan van de lokale gemeenschappen. In het geval van Yanesha is dat orgaan AMARCY. Het project versterkt dit co-beheermodel, o.a. via ondersteuning van AMARCY in het opstellen van beheersinstrumenten, het versterken van gemeenschappen in patrouilleren van hun bossen en herstel van gedegradeerd gebied. In directe samenwerking met AMARCY zal dit project specifieke aandacht besteden aan:

  • Beter beheer en bescherming van hun leefomgeving
  • Meer inspraak, zowel lokaal als nationaal
  • Inkomensverhoging door duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Naast het ondersteunen van AMARCY zet dit project ook sterk in op duurzame producties, o.a. van cacao, in de bufferzones van het Yanesha-reservaat. Bufferzones van natuurreservaten zijn heel strategische gebieden om de echte bescherming van die reservaten te garanderen, want het zijn de mensen die daar wonen die zowel druk kunnen uitoefenen op het bos als druk van buitenaf tegengaan. Opzetten van duurzame productiesystemen in die zones is een succesvol model dat steeds meer wordt toegepast. In de bufferzone van het Yanesha-gemeesnchapsreservaat versterkt het project daarom de waardeketen van duurzame cacao, zodat een hoger inkomen voor de lokale bevolking er wordt gekoppeld aan natuurbescherming. Het project versterkt vijf gemeenschappen in de bufferzone van een natuurreservaat door:

  • het opbouwen van kennis van duurzame cacaoproductie
  • verhogen van het inkomen door een hogere productiviteit en betere martktoegang
  • versterken van producentenorganisaties

Dit project past in een groter programma in Peru, waarvan het grootste luik wordt gefinancierd door de federale dienst ontwikkelingssamenwerking DGD.