Privacyverklaring van BOS+

PRIVACYVERKLARING BOS+ / Klimaatbossenfonds

BOS+ Vlaanderen vzw en BOS+ tropen vzw (hierna genoemd BOS+), initatiefnemers van het Klimaatbossenfonds, hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. BOS+ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BOS+ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

BOS+

Geraardsbergsesteenweg 267

9090 Gontrode

info@bosplus.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door BOS+ verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van BOS+; 
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; 
 • Het versturen van fiscale attesten; 
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid;
 • Voor sensibilisering en informatie van de eigen achterban: op grond van een gerechtvaardigd belang nl. het voortbestaan van de organisatie (realisatie inhoudelijke en financiële doelstellingen).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail; 
 • Rijksregisternummer;
 • Communicatievoorkeuren;
 • Financiële gegevens i.h.k.v. een gift;
 • Andere gegevens in het kader van een deelname aan één van onze activiteiten.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en ebwaren ze niet langer dan nodig.  

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting); 
 • Het verzorgen van de IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk,…); 
 • Ongevallenverzekering;
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven;
 • het verzorgen van postmailings;
 • de opslag van onze data.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld in het kader van het uitreiken van fiscale attesten. Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

BOS+ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. BOS+ bewaart persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik tenzij het omwille van wettelijke doeleinden langer noodzakelijk is. 

Beveiliging van de gegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens BOS+ van uw gegevens kennis nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Uw rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. We kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), beter gekend als de privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Wijziging privacyverklaring 

BOS+ kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. 

Cookiebeleid BOS+

We verdelen cookies in vier categorieën. Elke categorie heeft haar eigen doel en heeft een andere privacy impact.

Categorie Doel Privacy impact
Functional Deze cookies zijn noodzakelijk om een website te laten functioneren. Ze houden bijvoorbeeld je taalvoorkeur bij of welke producten er in je winkelwagen zitten. Geen
Tracking Deze cookies volgen de bezoeker op de website. Bijvoorbeeld om een profiel van de bezoeker op te maken. Mogelijk privacygevoelig
Statistics Deze cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het website gebruik. Hiermee krijg je  als eigenaar van de website meer inzicht in het functioneren van je website. Weinig of geen
External Deze cookies worden geplaatst door een derde partij (3rd party cookies). Ze worden dus niet geplaatst door het Procurios Platform. Denk bijvoorbeeld aan cookies die geplaatst worden door Facebook als je klikt op een 'Vind-ik-leuk' knop. Afhankelijk van de cookie. Neem contact op met de derde partij die de cookies plaatst voor meer informatie

Welke cookies plaatst BOS+?

Naam Categorie Omschrijving
PBSESSION Functional Bewaart de voorkeuren  van de bezoeker voor de huidige sessie.
pbTrackId* Functional Identificatie van ingelogde gebruikers.
pbVisitorID Tracking Identificatie van terugkerende bezoekers.
accept-cookies Functional Bewaart de cookie voorkeur van de bezoeker.
cachekey Functional Ondersteunt de performantie verbeteringen van de website.
pb-sa-* Functional Ondersteunt de performantie verbeteringen van de website.
probase_notice Functional Toont functionele meldingen aan de bezoeker.
pbSurvey[*] Functional Houdt bij of een niet-ingelogde bezoeker een survey al dan niet heeft ingevuld.
mod_* Functional
Tracking
Statistics
Diverse doeleinden door diverse modules.
ProBaseUserLanguage Functional Bewaart de taalvoorkeur van de bezoeker.
hide_cookie_bar Functional Bewaart de voorkeur van de bezoeker met betrekking tot de cookie melding.