Bosbeheer

Bosbeheer

Er bestaan ellenlange en complexe definities voor. Je kunt er honderden pagina's over lezen of er een filosofisch boompje over opzetten. Maar in de praktijk betekent duurzaam bosbeheer vooral dat je als beheerder via weloverwogen en geplande ingrepen op termijn het gewenste bosbeeld ontwikkelt. Hierbij wordt zowel de ecologische, economische als sociale functie van het bos in overweging genomen. Met dito resultaat: een economisch, ecologisch en sociaal interessante opbrengst.

Duurzaam bosbeheer is geen synoniem voor 'natuurbeheer'. Wel ga je als beheerder kostenbesparend te werk door zoveel mogelijk de natuurlijke processen en het bestaande bosecosysteem te benutten. Duurzaam bosbeheer komt zowel het bos als de beheerder ten goede, nu en in de toekomst.

Individuele boseigenaars kunnen zich via de bosgroepen groeperen met andere privé- en openbare boseigenaars om het beheer van verschillende bossen op elkaar af te stemmen, zonder hierbij de vrijheid te verliezen. Deze samenwerkingsverbanden resulteren in grotere boscomplexen die op een rationelere manier beheerd kunnen worden: samenwerken aan een duurzaam bosbeheer loont. Let echter op! Van bosbeheer kan je een stijve nek krijgen (zie foto).

Binnen BOS+ houdt werkgroep Pro Silva zich specifiek bezig met duurzaam bosbeheer. In de Bosrevue werden en worden zeer veel aspecten van het thema duurzaam bosbeheer behandeld.

Productiedoelstellingen

 

Hier vind je meer informatie over bosbeheer in functie van de houtopbrengst. Daarbij willen we benadrukken dat deze beheeringrepen niet enkel van tel zijn voor de productie van hout maar ook invloed hebben op alle andere doelstellingen die een bosbeheerder wil bereiken, zo zal de beheervorm ook invloed hebben op o.a. recreatieve en -natuurwaarden. Hier kan je dus meer informatie vinden over de "bosbouw", de ietwat verouderde term voor bosbeheer in functie van houtproductie. Voor uitgebreide informatie over bosbeheer verwijzen we graan naar het boek "Bosecologie en Bosbeheer".
 

Natuurdoelstellingen

 

Bossen herbergen een zeer grote biodiversiteit of natuurwaarde. Deze biodiversiteit is noodzakelijk om alle functies of ecosysteemdiensten die ze aan mensen bieden te kunnen blijven volhouden. Daarom is het bij bosbeheer zeer belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan natuurdoelstellingen en beheer in functie van deze doelstellingen. In het kader van het Natura 2000-netwerk moeten alle EU-lidstaten instandhoudingsdoelstellingen opstellen en halen voor belangrijke soorten en habitats. 

Meer weten

Recreatieve en sociale doelstellingen

 

Bossen zijn aangename plaatsen om te zijn. Meer nog! Verschillende onderzoeken bewezen al het weldadig karakter van groene ruimte en bomen in het bijzonder voor de gezondheid van mensen. Zowel fysiek als mentaal. Zo werd al bewezen dat patiënten die in een ziekenhuiskamer met zicht op groen liggen, sneller genezen dan patiënten in andere kamers. Het staat ook buiten kijf dat je in bossen echt gezonde lucht inademt. En mensen weten ook dat het goed vertoeven is in bossen want bosrecreatie is een populaire vrijetijdsbesteding in Vlaanderen en Nederland. Meer dan de helft van de Vlamingen en Nederlanders maakt jaarlijks minstens één uitje in bossen.

En het blijft niet alleen bij wandelen. Mensen gaan naar het bos om te spelen, te fietsen en mountainbiken, te struinen, te geocachen, paard te rijden, te paalkamperen... de verschillende vormen van recreatie zijn niet meer bij te houden. Ook integrale toegankelijkheid (=toegankelijkheid voor mensen met een beperking is hot. Op de studiedag over toegankelijkheid in 2012 werden enkele van deze thema's behandeld. Doch, ondanks de grote vraag naar bossen, blijft de bosoppervlakte in Vlaanderen dalen. Nieuwe stadsbossen rond de grote steden zouden soelaas kunnen bieden maar ondanks de politieke engagementen, worden die maar zeer traag gerealiseerd. Je vindt er alles over in het stadsbossendossier dat we in 2011 publiceerden.

Meer weten

Andere doelstellingen

 

Naast de voorgaande hoofddoelstellingen van beheermaatregelen zijn er nog doelstellingen in functie van de welke bossen beheerd worden. Afhankelijk van talloze factoren zal de nadruk meer op de één of de andere doelstelling liggen. Zoals beheermaatregelen in functie van milieubescherming, jacht en cultuurhistorisch erfgoed.
 

Bosbeheerplan

In een bosbeheerplan beschrijft een beheerder wat hij met zijn bos wil doen en welke werkzaamheden hij wil uitvoeren om deze doelstellingen te bereiken. Voor de werkzaamheden die in een goedgekeurd beheerplan opgesomd zijn, heeft de beheerder geen aparte vergunningen meer nodig. Aangezien een beheerplan in de regel een looptijd heeft van 20 jaar is hij dus voor 20 jaar vrijgesteld van paperassen. Alle openbare boseigenaars moeten een Uitgebreid Bosbeheerplan (UBBP) opmaken. Een UBBP is een beheerplan dat voldoet aan de Criteria Duurzaam Bosbeheer (CDB), een hulpmiddel om een bos duurzaam te beheren.

Het is een omvangrijk werkstuk dat onder andere gedetailleerde metingen over de vegetatie en de afmetingen van de bomen bevat. Privé-boseigenaars hebben enkel de verplichting om een UBBP op te maken, als hun bos groter is dan 5 ha en volledig of gedeeltelijk in de perimeter van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) ligt. Beheerders van een bos met een oppervlakte groter dan 5 ha dat buiten het VEN gelegen, zijn verplicht om een beperkt beheerplan op te maken, hier vind je info voor functie-invulling in dergelijke beheerplannen. Voor privé-bos niet gelegen in het VEN kan uiteraard op vrijwillige basis een UBBP opgemaakt worden. Een UBBP heeft drie grote delen. In het eerste deel wordt het bos en al zijn facetten (biotisch, abiotisch, eigendom, geschiedenis...) beschreven in de huidige toestand. In het tweede deel geeft de beheerder aan welke doelstellingen hij met zijn bos heeft en in het derde deel worden de maatregelen beschreven waarmee hij die doelstellingen zal trachten te verwezenlijken.

In dit bosrevue-artikel beantwoordt een bosbeheerder tien belangrijke vragen omtrent beheerplannen.

Meer informatie over de wetgeving, procedures en subsidies voor beheerplannen vind je op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).