Homepage

Populier van Hier

Het landschapsbeeld van de Vlaamse Ardennen wordt mee gevormd door de talloze populierenrijen en -bosjes. Sommige zijn aangeplant met een focus op houtproductie, andere fungeerden als scheidingslijn of herkenningspunt. De laatste decennia wordt de aanplant van populier echter niet meer gestimuleerd en in veel gevallen zelfs ontraden, waardoor dit karakteristieke landschap dreigt verloren te gaan. Je kan deze boomsoort vanuit verschillende oogpunten bekijken en het feit dat ze tegenwoordig niet (vaak) meer aangeplant wordt, is volgens ons onterecht. 

Populier is namelijk een snelgroeiende pionierboomsoort die heel wat potentieel heeft. Hij fixeert CO2 tot de natuurvriendelijke en hernieuwbare grondstof hout. Door zijn snelle groei wordt er op korte termijn een bosklimaat gecreëerd wat interessant is bij de aanleg van nieuwe bossen. Ook voor agroforestry is dit een zeer geschikte boomsoort. Uit wetenschappelijke studies blijkt bovendien dat de populier een hotspot is van biodiversiteit. Al deze potenties, gekoppeld aan de cultuurhistorische en landschappelijke waarde, maken dat een volwaardig toekomstperspectief voor de populier in de Vlaamse Ardennen noodzakelijk is.

Populier van Hier is een Leader-project (projectcode VLA17/07), opgestart in januari 2018, dat als doel heeft de populier in de Vlaamse Ardennen opnieuw erkenning en een rol van betekenis te geven. Dit project geniet  de steun van ELFPO (www.vlaanderen.be/pdpo). BOS+ Vlaanderen werkt hiervoor samen met de Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender, het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en tal van andere partners.

Doelstelling

BOS+ wil samen met tal van andere partners de populier als belangrijke boomsoort helpen herwaarderen. Dit zal in de komende 2,5 jaar gebeuren aan de hand van:

  • realisaties op het terrein via (her)bebossingen en lijnbeplantingen. Zo zullen er minstens 2000 populieren aangeplant worden, aangevuld met inheemse bomen als onderetage en bloeiende struiken in de bosranden.
  • sensibilisering en kennisoverdracht voor het brede publiek en voor een aantal specifieke doelgroepen. Zo zal er een brochure en/of vademecum worden opgesteld met technische info omtrent de aanplant en het beheer van de populier of specifieke uitleg over de verschillende cultuurpopulieren. Ook zal er een educatieve fietsroute doorheen de Vlaamse Ardennen worden uitgewerkt. Tenslotte zal er ook een symposium georganiseerd worden waarin de verschillende doelgroepen (beleidsmakers en -uitvoerders, eigenaars, terreinbeheerders, natuurverenigingen, industrie, ...) zullen worden samengebracht met als doel een vernieuwde visie rond populier uit te werken zodat de toekomst van het waardevolle landschap van de Vlaamse Ardennen verzekerd is.