Klimaatadaptief Natuurbeheer

Klimaatadaptief Natuurbeheer

In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) onderzoeken we hoe het boslandschap, het graslandschap, het heidelandschap en het landschap van moerassen en open wateren meer bestendig kan gemaakt worden ten aanzien van de verwachte klimaatverandering via klimaatadaptief beheer.  

In het verleden werden door INBO (Van der Aa, et al. 2015) de effecten beschreven van klimaatverandering op soorten en habitats. Deze informatie werd gebruikt door UGent om beheerconcepten af te lijnen in functie van klimaatgevoeligheid van landschapstypes (Demey, et al. 2015). Adaptieve beheermaatregelen zijn voorgesteld, waarbij de stroom maatschappelijke diensten en baten vanuit natuur gewaarborgd blijft. Er werd een onderscheid gemaakt tussen ecosysteemgerichte beheerconcepten, die als doel hebben om het adaptief vermogen van ecosystemen te verhogen, en effectgerichte beheerconcepten, die ecosystemen aanpassen aan nieuwe omstandigheden.  

Het centrale doel van de opdracht is om dit concept operationeel te maken, waarbij expliciet vertrokken wordt van een aanpak met een adaptieve beheercyclus met zowel ecosysteemgerichte als effectgerichte strategieën. Het eindproduct van deze opdracht zal bestaan uit praktische beheerrichtlijnen voor de terreinbeheerders. Deze beheerrichtlijnen zijn in lijn met de geldende wetgeving en wetenschappelijk onderbouwd.