Maak de bossen van het 

klimaatbossenfonds groter

Doe een gift

Doe mee met de

BlaBlaBoomBoom-campagne

Plant een boom of dien een project in

Blijf op de hoogte

van het klimaatbossenfonds

Schrijf je in op de BOS+ nieuwsbrief

BOS+ ondersteunt nu ook voedselbossen

iStock-1059234782.jpgzondag 09 augustus 2020 22:27

BOS+ verzamelt financiële middelen in het klimaatbossenfonds. Deze middelen zijn afkomstig van sponsorende bedrijven en particuliere donateurs en dienen om bosuitbreiding te stimuleren in Vlaanderen. Met het klimaatbossenfonds ondersteunt BOS+ verschillende types van bosuitbreiding, waaronder voedselbossen. Dit zowel voor particulieren, privé-organisaties als publieke organisaties. Hieronder wat meer uitleg over de voorwaarden voor een aanleg van een voedselbos en uitleg over hoe een samenwerking met BOS+ tot stand komt.

Van een aanplantingsplan, vergunningsaanvragen en subsidieaanvragen tot zelfs de aanplant met een plantactie: BOS+ is jouw ideale partner om een voedselbos te realiseren. En last but not least: u krijgt er nog maximaal € 5650/hectare of € 25 per boom financiële ondersteuning bovenop.

Wat zijn de voorwaarden voor de aanleg van een voedselbos?

Om in aanmerking te komen voor sponsoring van jouw eigen voedselbos, moet je aan een aantal algemene voorwaarden voldoen. Om te beginnen is het belangrijk dat de plantwerken die je van plan bent te doen niet in aanmerking komen voor extra sponsoring. Op deze manier willen wij de garantie bieden dat we aan iedereen gelijke kansen en middelen geven voor de aanplant van een voedselbos. Daarnaast is het voor BOS+ uitermate belangrijk dat het voedselbos een lang leven wordt gegund. Om dit te waarborgen sluiten wij met jouw een overeenkomst, waarin staat dat het ten minste 25 jaar moet blijven bestaan.

De aanplant van een voedselbos kan, indien je dat wenst, gepaard gaan met een kort persmoment. We weten uit ervaring dat als eigenaars van het bos dit toelaten, zij meer kans maken op sponsoring dan anderen. De aanplantactie wordt door ons begeleid, zodat erop toegezien wordt dat de ecologische draagkracht van het terrein niet wordt overschreden. BOS+ koppelt ook steeds bij jou terug voor jouw toestemming voor de plannen.

Verder moet het gaan om een nieuw voedselbos in Vlaanderen, compenserende bebossingen voor een ontbossing elders worden met andere woorden niet ondersteunt door BOS+. Zo zorgen wij er samen voor dat er enkel bos bijkomt en kostbaar bestaand bos bewaard wordt.

Meer informatie

Plant-technische en juridische voorwaarden voor de aanplanting van het bos

Vooraleer we aan de slag kunnen met onze plannen voor een voedselbos, moeten we over de eventueel nodige vergunning(en) en adviezen (omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging, VEN-ontheffing, veldwetboek, onroerenderfgoeddecreet) beschikken. Niet vergunde aanplantingen komen met andere woorden niet in aanmerking voor sponsoringen via het Klimaatbossenfonds.

BOS+ geeft ondersteuning bij het uitzoeken welke vergunningen (of andere juridische randvoorwaarden) nodig zijn en begeleiding voorzien bij het aanvragen van die vergunningen.

Daarnaast is het belangrijk te vermelden dat BOS+ enkel ondersteuning voorziet voor de aanplant van bomen en struiken, wat natuurlijk niet uitsluit dat ook kruidachtigen en tamme dieren een plaats kunnen krijgen in het voedselbos. Hoe rijker het bos, hoe beter!

Onze doelstelling is een bos aan te leggen op een oppervlakte van minstens een halve hectare groot en een kroonbedekking van minimum 30%. Hierover wordt op maat geoordeeld wanneer je ons het aanplantingsplan bezorgd. Invasieve soorten zijn echter niet toegelaten in dit plan. Bekijk hiervoor zeker eerst de lijst van het internationaal aanvaardbare systeem Harmonia.

Financiële voorwaarden voor de aanleg van een voedselbos

BOS+ is voor zijn financiële ondersteuning afhankelijk van donaties aan het klimaatbossenfonds. Dit betekent dat wanneer er onvoldoende fondsen beschikbaar zijn, aanvragen afgekeurd kunnen worden. Treur dus niet indien dit het geval is, je kan later altijd opnieuw proberen!

De kosten voor de realisatie (plantgoed, aannemers voor terreinvoorbereiding, wildbescherming…) van het bos zijn aanvankelijk voor jouw rekening. Eens het bos is aangelegd, kan je ons de facturen bezorgen en ontvang je binnen de maand jouw financiële ondersteuning.

Daarnaast voorziet BOS+ een forfaitaire sponsoring van 80% van de kost per boom (excl. BTW) met een plafond van € 25 per boom en een plafond van € 5.650 per hectare. Kosten die hiervoor in aanmerking komen zijn de kosten voor het plantgoed, boombescherming (wildkokers, harnassen, palen) en boomversteviging (palen, boombindsel).

Ik wil een voedselbos aanleggen, wat nu?

Indien je voldoet aan elke voorwaarde voor de aanleg van een voedselbos, kan je met ons contact opnemen en jouw plan voor een voedselbos uitschetsen.

Eens dit gebeurd is, hebben wij nog een aantal andere zaken van jou nodig, zoals (1) de locatie waarop je het bos wil aanleggen, (2) een aanplantingsplan op basis van een kaart met daarop een weergave van de bomen en struiken je er wil zetten en in welke aantallen of dichtheden die geplant zullen worden, (3) een indicatie van de wanneer je de aanplanting wil organiseren, (4) indien nodig een kopie van de vergunning en tot slot ook (5) een inschatting van de kostprijs van al het plantgoed (inclusief bescherming en versteviging).

Vervolgens evalueren wij het plantplan, zodat alle bomen en planten geschikt zijn voor de plaats waarop je ze wil plaatsen; maar ook de juridische randvoorwaarden. Wij bezorgen jouw na deze evaluatie een advies met een goedkeuring zonder opmerkingen of een voorwaardelijke goedkeuring mits aanpassingen of bijkomende vergunningen

Yes! Het dossier is goedgekeurd, eerst sluiten wij met jou een overeenkomst af waarin onze wederzijdse engagementen beschreven staan, daarna gaan we aan de slag. BOS+ organiseert de plantactie samen met de sponsors of donateurs en we leggen samen jouw voedselbos aan.

Tot slot rapporteer jij aan ons wat de aanplant jouw gekost heeft in plantgoed, boom-bescherming en- versteviging en zorgen wij dat dit binnen de maand op jouw rekening staat!

Waarom kiezen voor een begeleiding door BOS+?

Omdat een voedselbos een heel sterke betrokkenheid én een doorgedreven plantenkennis vergt en het voorbereidende werk vooral van jou zal moeten komen, is BOS+ is bereid om in de mate van het mogelijke, tijdens een terreinbezoek, telefonisch of via e-mail concrete vragen te beantwoorden.

Voor gemeenten, bedrijven of organisaties voorziet BOS+ samen met Velt vzw in een (niet gratis) participatief begeleidingstraject. Zo brengen wij alle stakeholders uit de omgeving samen, voor de aanleg van jouw voedselbos.

Meer informatie & contact

Wil je graag wat meer informatie?

Mail dan naar: sander.vandaele@bosplus.be

Meer informatie

« Terug