10.000 hectare bosuitbreiding voor Vlaanderen en 1 miljoen bomen voor Vlaams-Brabant

37083426493_0a6db0e9d6_o.jpgwoensdag 02 oktober 2019 13:57

Voor het bos en de natuur - maar niet voor het klimaat - schakelt de nieuwe Vlaamse regering duidelijk een versnelling hoger dan haar voorgangers met dit Regeerakkoord. 

We kunnen niet heen om de terechte kritiek van onze partners in de milieubeweging omwille van het gebrek aan ambitie op vlak van klimaatbeleid. De engagementen uit het Regeerakkoord zijn onvoldoende om de bindende internationale doelstellingen voor 2030 te halen. Hiermee negeert de nieuwe Vlaamse regering niet alleen de klimaatbeweging, maar ook en vooral de wetenschap. BOS+ waarschuwt ook voor een eerder beperkte ambitie voor ontwikkelingssamenwerking, internationale solidariteit, wereldburgerschapseducatie en milieu.

Rond de thema’s bos en natuur in Vlaanderen ademt dit Regeerakkoord wel veel meer ambitie uit dan haar voorgangers, en vindt BOS+ veel van haar prioritaire aandachtspunten expliciet vermeld. 

Ook de Toekomstvisie Bos en Samenleving van het Bosforum, waarin BOS+ een trekkende rol speelt, lijkt een inspiratiebron geweest te zijn voor het partim bos en groen van dit Regeerakkoord. De nieuwe Vlaamse regering stelt daarbij dat ze “voor een versnelling van realisaties” gaat, d.m.v. “geïntegreerde gebiedsontwikkeling” en “gebundelde financieringsmogelijkheden”.

De focus van het natuurbeleid wordt verbreed: biodiversiteitsbehoud en -herstel blijft een prioriteit, maar men erkent ook de nood “aan nabij en beleefbaar groen”, en de rol van natuur als “doeltreffende en kostenefficiënte oplossing voor de veelheid van uitdagingen op vlak van o.a. leefkwaliteit, gezondheid, klimaat, waterbeheer en voedselproductie”.

“De Vlaamse Regering zal investeren in een netto toename aan natuur met hoge kwaliteit, overal en dicht bij iedereen. De komende vijf jaar willen we 20.000 bijkomende ha natuur onder effectief natuurbeheer brengen. Uiterlijk tegen 2030 leggen we 10.000 hectare bijkomend bos aan. We zetten in eerste instantie in op de bebossing van niet-beboste als bos bestemde gebieden of waar mogelijk natuurgebieden, en in tweede instantie op te bestemmen gebieden. Het initiatief leggen we mede bij lokale besturen. […] Ook buiten het Natura 2000-beleid zetten we natuur actief in om de klimaatverandering te milderen. Bossen, moerassen en graslanden leggen koolstof vast en bufferen wateroverlast, droogte en hitte-effecten. We herstellen gezonde ecosystemen en realiseren versneld een sterk samenhangend geheel van natuur-, bos- en valleigebieden, die kwaliteitsvol ingericht worden. We vrijwaren bestaande waardevolle bossen maximaal en zorgen voor een snelle, effectieve boscompensatie. We leggen tegen 2030 10.000 ha bijkomend bos aan, waarvan 4.000 ha tijdens deze regeerperiode. Hiermee komen we tegemoet aan de grote vraag naar beleefbaar groen in dichtbevolkte of bosarme gebieden. […] Robuuste natuur-, bos- en valleigebieden vormen de ruggengraat van een ruimer, functioneel groenblauw netwerk, dat zich doorheen de open ruimte uitstrekt tot in het centrum van dorpen en steden. We maken actief werk van de structurele implementatie van dit netwerk in Vlaanderen.”

Niet alleen wordt de meer dan 20 jaar oude belofte van 10.000 ha bosuitbreiding van onder het stof gehaald, ook andere pijnpunten in het recente bosbeleid, zoals de gebrekkige werking van het boscompensatiemechanisme en de absolute nood aan het behoud van onze meest waardevolle bossen, komen aan bod. 

In de provincie Vlaams-Brabant wil men bovendien 1 miljoen bijkomende bomen planten om het groene karakter van de Vlaamse rand te versterken. Of deze bijkomende bomen vervat zijn in de doelstelling om deze regeerperiode 4.000 ha bos te realiseren, blijft nog een open vraag. 

De realisatie van dit Regeerakkoord hangt uiteraard ook sterk af van de middelen. O.a. voor steden en gemeenten is dit van groot belang gezien de belangrijke rol die ze krijgen toebedeelt bij de realisatie van dit Regeerakkoord. Hierover is tot op heden nog geen informatie vrijgegeven. 

Met BOS+ zetten wij uiteraard graag mee onze schouders onder de doelstellingen voor een ambitieuzer bosbeleid, en zullen we nu snel contact opnemen met de bevoegde minister om hier samen werk van te maken.  

« Terug