BOS+ steunt Sign for my Future. Jij ook?

DSC04736op.pngwoensdag 06 maart 2019

BOS+ ondertekent Sign for my Future en doet een kritische oproep aan zijn achterban om hetzelfde te doen. Al meer dan 140.000 mensen gaven hun handtekening, voor het klimaat en voor jou toekomst. Jij ook?

Sign for what?

Sign for my Future is een burgerinitiatief, uitgegroeid tot de breedste coalitie ooit van jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en de academische wereld die willen dat onze volgende regeringen op dit scharniermoment werk maken van een leefbaar klimaat en een goede toekomst voor de kinderen.

We zijn vandaag op weg naar een klimaatopwarming van meer dan 3 graden, wat de toekomst van onze kinderen in gevaar brengt. Als de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren niet snel daalt, verspelen politici de kans op een veilig klimaat voor ons en de volgende generaties. De overheid moet daarom een krachtig klimaatbeleid voeren vanaf de volgende regeerperiode.

Sign for my Future wil een krachtig signaal naar de politici sturen dat ze alles moeten doen wat nodig is om de opwarming van ons klimaat ruim onder de 2 graden te houden en te blijven streven naar maximaal 1,5 graad.

Teken voor onze toekomst

Sign for whom?

Sign for my Future ondertekenen betekent niet dat we automatisch akkoord gaan met de acties/activiteiten/etc. van alle betrokken organisaties. We blijven kritisch, maar steunen dit brede initiatief wel. Dat maakt dit initiatief volgens BOS+ net sterk: ondanks mogelijke meningsverschillen scharen we ons samen achter de drie sterke eisen en de vraag om een ambitieus klimaatbeleid.

Dat is trouwens ook wat Sign for my Future van de beleidsmakers vraagt: dat ze verschilpunten opzij zetten om samen werk te maken van een ambitieus klimaatbeleid. Deze campagne wil net vermijden dat politieke onenigheid over de langetermijndoelstellingen, en de hefbomen die ervoor nodig zijn, het klimaatbeleid tot stilstand brengen. Het klimaat gaat ons allemaal aan en is te belangrijk om aan partijpolitieke discussies onderhevig te zijn.

Stopt hier onze eis dat bedrijven en overheden écht werk moeten maken de noodzakelijke verandering op het terrein om ruimte creëren voor nieuwe bossen en groenvoorzieningen die Vlaanderen echt helpen wapenen tegen de klimaatcrisis? Neen, BOS+ zal altijd een luis in de pels blijven en onze verantwoordelijke overheden en bedrijven op hun verantwoordelijkheden wijzen. 

Dat er een aanzienlijk draagvlak bestaat voor deze actie werd al na amper een week duidelijk: er werden in zeven dag tijd maar liefst 100.000 handtekening verzameld. Ook voor BOS+ is het ondertussen hoog tijd om te doen wat ons te doen staat: onze achterban massaal mobiliseren om te tekenen voor onze toekomst.

 Teken hier

Sign for which future?

Sign for my Future is een petitie die brede steun zoekt voor een ambitieus klimaatbeleid. De campagne schuift drie eisen naar voor:

  1. een klimaatwet sturend naar nuluitstoot voor 2050,
  2. een investeringsplan,
  3. een onafhankelijke klimaatraad die het beleid evalueert.

Wij willen dat de volgende regeringen doen wat nodig is om een veilig klimaat te behouden.

Onze overheid moet alles doen wat nodig is om de klimaatopwarming ruim onder de 2 graden te houden, strevend naar 1,5 graad, zoals bepaald in het klimaatverdrag van Parijs. Concreet willen we dat de overheid een beleid ontwikkelt dat ervoor zorgt dat België voor 2050 klimaatneutraal wordt en in dit scharniermoment de juiste koers uitzet. Al in de komende jaren is een noemenswaardige vermindering van uitstoot nodig. Om ervoor te zorgen dat dit ook echt gebeurt, hebben we drie eisen:

  1. Een klimaatwet: laat ons de doelstelling om voor 2050 klimaatneutraal te zijn in België en de tussentijdse doelstellingen vastleggen in de wet. Daarbij nemen we in acht dat de daling van de emissies van de industrie en elektriciteitsproductie geregeld wordt op Europees niveau via de Europese emissiehandel (EU ETS), om zo een gelijk speelveld tussen bedrijven in Europa te waarborgen. De klimaatwet biedt daarbij het kader voor de emissies van de hele Belgische economie.
  2. Een investeringsplan: er moet een krachtig en sociaal rechtvaardig investeringsplan komen dat alle burgers en bedrijven helpt en stimuleert om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te maken. Dat investeringsplan treedt ten laatste eind 2022 in werking. Voorts moeten investeringen in activiteiten die het klimaat schade kunnen toebrengen afgebouwd en vermeden worden.
  3. Een onafhankelijke evaluatie van het gevoerde beleid door een neutrale klimaatraad van experten.

 

Wij tekenden voor onze toekomst

Nu jij nog

« Terug