Boskap ter bestrijding van transmigranten illegaal verklaard

Art2 houtstapel.pngvrijdag 18 mei 2018 12:00

Onbezonnen kaalslag langs E313 te Ranst ter bestrijding van transmigranten illegaal verklaard.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) liet eind april een aannemer stukken groen verwijderen langs de E313 in Ranst, in het kader van afspraken met de politie om transmigratie aan te pakken. Uit het onderzoek van de Natuurinspectie (o.m. op vraag van BOS+) blijkt dat de kap die pal in het broedseizoen viel, illegaal was.

Ontbossen om transmigratie te verhinderen... Die hadden we nog niet gehoord. Wij waren duidelijk niet de enigen die dit argument redelijk van de pot gerukt vonden, getuige de vele verbolgen reacties van bezorgde burgers via sociale media.

Het lijkt ons dat de Administratie Wegen en Verkeer dringend toe is aan een héél ernstige reflectie over het bomenbeheer op zijn wegbermen, want de massale kap van de laatste maanden, zelfs tot diep in het broedseizoen – wat verboden is - kan je echt niet verkopen als gefaseerd 'achterstallig hakhoutbeheer', laat staan als een strategie tegen de transmigratie...

Wij lieten het in elk geval niet zomaar passeren. Het was o.a. BOS+ die de Natuurinspectie heeft ingeschakeld om vaststellingen te doen rond de kappingen “tegen de transmigranten” in Ranst.

Het resultaat van het onderzoek was duidelijk: ook een overheid moet natuurlijk de wet volgen, maar de kappingen in Ranst waren gewoon illegaal. De Natuurinspectie heeft Wegen en Verkeer dan ook aangemaand om de sites te herstellen. BOS+ hoopt dat AWV zich daarbij realiseert dat het meer in vraag moet stellen dan enkel "de ongelukkige timing" van deze ingreep. Opmerkelijk ook dat de zwaarste kappingen hadden plaatsgevonden op de parking van de snelweg in de richting van Eindhoven en Aken. Als transmigratie echt het argument was geweest voor deze kapping, dan had dit net aan de andere kant van de snelweg, waar het verkeer richting kust parkeert, moeten gebeuren.

We herhalen dan ook onze oproep tot een grondige bezinning over het bomenbeheer langs onze gewestwegen.

Wat werd er nu net vastgesteld door de Natuurinspectie?

De natuurinspecteurs van het Agentschap voor Natuur en Bos stelden zware kappingen vast in de bossen langs de twee parkings van de snelweg E313 te Ranst, waarbij de werkzaamheden zich vooral situeerden aan de parking in de richting van Eindhoven enAken.

De bossen werden zwaar gedund. De bomen die het dichtst bij de snelweg en parking stonden, zijn allemaal gekapt. De resterende bomen werden hoog en fors opgesnoeid. De volledige onderetage is verwijderd waarbij soorten als gewone vlier, lijsterbes, hazelaar, hulst, Amerikaanse vogelkers en sporkehout verdwenen.

Ook de bodemvegetatie werd ernstig beschadigd, terwijl er nog restanten van waardevolle bosflora te vinden was, zoals bv. salomonszegel, een bosplant die enkel in zeer oude en goed ontwikkelde bossen voorkomt.

Bij de exploitatie werden ook veel bomen ernstig beschadigd. Het resultaat is dat er “transparante” bossen overblijven, met enkel grote, hoog opgesnoeide bomen zonder onderetage en zonder bosgevoel. Dergelijke bossen zijn ecologisch oninteressant. Voor de werkzaamheden vormden deze bossen ook een buffer tussen het verkeer en de verder gelegen woongebieden. Door de drastische kapwerken verliezen deze bossen ook deze functie.

Langs de parking richting kust werd enkel een strook van ongeveer 5 meter op 30 meter kaalgekapt, waarbij soorten als hazelaar, esdoorn en gewone es afgevoerd werden.

De kappingen werden uitgevoerd in de schoontijd (= de paar- en broedperiode), wat verboden is. Bovendien beschikte AWV sowieso niet over de nodige vergunningen om deze kappingen uit te voeren.

Het Agentschap voor Natuur en Bos vraagt aan AWV het volgende herstel uit te voeren:

AWV dient de bossen spontaan terug te laten ontwikkelen. Bij toekomstige boswerkzaamheden dient AWV bovendien te beschikken over de noodzakelijke vergunningen en machtigingen. Indien AWV geen gevolg geeft aan deze aanmaning of wanneer in de toekomst gelijkaardige vaststellingen worden gedaan, zal een proces-verbaal worden opgemaakt.

Iedereen beseft wel dat AWV hier eigenlijk zeer goed wegkomt. Hopelijk kunnen de bosjes in Ranst zich de komende jaren inderdaad herstellen tot hun oorspronkelijke staat. Maar ook en vooral hoopt BOS+ dat dit een aanleiding mag zijn voor een beter en doordachter bomenbeheer door AWV op de bermen van onze gewestwegen. BOS+ zal de situatie in elk geval van nabij opvolgen.

« Terug