Bossen, bomen en BOS+ wapenen de Masai tegen de droogte

foto1.jpgdonderdag 22 maart 2018 06:19

Vandaag is het internationale wereldwaterdag met als thema: Nature for water. Een thema op het lijf geschreven van BOS+.

Vandaag is het internationale wereldwaterdag met als thema: Nature for water. Een thema op het lijf geschreven van BOS+ dat in Latijns-Amerika en Afrika sterk inzet op de bescherming en herstel van bossen om watervoorziening te garanderen. Dat is niet anders in Tanzania waar BOS+ in het Monduli-district samen met partnerorganisates werkt aan meer en beter water door een duurzaam landgebruik en de bescherming van de resterende bossen

Water verdient echter meer dan alleen vandaag aandacht en behoort terecht tot een van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN, dat zijn de doelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te werken. BOS+ hecht veel aandacht aan water en werkt voornamelijk rond het geïntegreerd beheer van waterbronnen en de bescherming en herstel van bossen als hydrologisch strategische ecosystemen (SDG6).

BOS+ in Tanzania

BOS+ heeft na een terreinbezoek in november 2017, in overleg met de lokale partnerorgansiaties, begunstigden en stakeholders, de keuze gemaakt om haar activiteiten te concentreren in het Monduli-district in 2 dorpen Selela en Mungere, gelegen aan de voet van de oostelijke bergruggen van het Ngorongoro Nationaal Park.

De dorpen zijn gelegen in de indrukwekkende Riftvallei, het leefgebied van de Masai en hun kudden én een belangrijke corridor voor vele wilde dieren die circuleren tussen Ngorongoro, Manyara en Tarangire Nationaal Park.

Water is een schaars goed in Monduli

De immense riftvallei kampt met droogte. De regens concentreren zich in het regenseizoen (jan-april) met intense neerslag. De schaarse vegetatie is niet in staat om veel water te capteren in de bodem. Grote hoeveelheden water gaan jammer genoeg verloren ten gevolge van uiteenlopende gradaties van erosie.

Mensen en dieren vragen meer water

Omwille van een snel toenemende bevolking van om en bij de 7% op jaarbasis in deze 2 dorpen, blijft de vraag naar zuiver drinkwater een dagelijkse zorg. Dankzij de ligging van Selela en Mungere nabij het beschermde Ngorongoro Park met dichtbeboste bergflanken en hun eigen resterende dorpsbossen, kunnen de dorpelingen gelukkig nu nog rekenen op bronwater. In 2015 en 2016 zijn er samen met de bevolking lange gesprekken gevoerd over de planning van hun landgebruik. Zij hebben zelf beslist om het resterend bos, samen goed voor 1.400 ha, te beschermen. Het feit dat er zuiver bronwater ontspringt in deze bosgebieden heeft de nodige overredingskracht gehad.

Voor de Masai zijn hun veestapel en de graaslanden van onschatbare socio-economische waarde. De drinkplaatsen voor hun koeien en schapen staan echter droog in het droogseizoen, waardoor de veehoeders hun vee vaak moeten leiden naar de waterbronnen. 

Olifanten, apen, wilde zwijnen, hyena’s, om er maar enkelen te noemen, migreren tussen de nationale parken langs de zogenaamde corridors voor wildlife. Deze 2 dorpen bieden dankzij het behoud van hun dorpsbos ruimte aan de dieren voor hun jaarlijkse trek.

De Masai-bevoking van Selela en Mungere onderscheidt zich van de meeste Masai omdat ze zich niet meer uitsluitend toeleggen op extensieve veeteelt, maar ook inzetten op landbouw. Dankzij de beschikbaarheid van water, slagen ze erin om één- en meerjarige gewassen te telen. 

Bescherming van waterbronnen

De leiders van de dorpen hebben als eerste prioriteit de bescherming van de resterende waterbronnen die zich bevinden in hun bos. Ze zijn bezorgd om de beschikbaarheid en de kwaliteit van water, en willen graag komen tot goede afspraken tussen verschillende belangengroepen van het dorp: waterconsumenten, veehouders, landbouwers en andere passanten (wildlife).

BOS+ werkt samen met hen aan creatieve, duurzame en lokaal gedragen oplossingen om de bronnen af te bakenen, deels met levende omheiningen, en om de vegetatie er te herstellen, met vrije toegang voor wilde dieren en beperkte toegang voor de Masai en hun kuddes.

Duurzaam landbeheer in Selela en Mungere

Nadat de verschillende comités in de dorpen samengewerkt hebben aan het dorpsplan van duurzaam landgebruik, willen ze graag hun land duurzaam beheren, met het geschikte landgebruik op de geschikte plek: woonplek, graasland, landbouw en bos.

BOS+ en haar lokale partners ondersteunen hen om de waarde van hun bos nog beter te leren kennen, interessante producten en diensten uit het bos te identificeren en goede praktijken uit te rollen zodat hun bos kan blijven én de mensen er voordelen uit halen. In het dorp, bij de scholen, op landbouw- en graasland planten we multipurpose bomen aan, met oog voor bodemvruchtbaarheid, fruit, veevoeder, honing, …

Dubbele winst

Laat het duidelijk zijn: door de bescherming en herstel van bossen en bomen boeken we een win-win situatie. Enerzijds meer en zuiverder water, anderzijds minder klimaatopwaring door een grotere opslag van koolstof. Bossen en bomen zorgen daarbij ook voor een betere aanpassing aan de voelbare effecten van klimaatverandering. More trees, more water, less climate change... 

« Terug