Stad(rand)bossen, een verademing voor de stedelijke omgeving

stadsgroendinsdag 02 mei 2017 14:59

Stadsbossen van onder het stof 

Om ons verstedelijkte Vlaanderen leefbaar te houden en tegemoet te komen aan de vraag naar recreatie in open lucht, moet dringend ingezet worden op meer toegankelijke stedelijke groenvoorzieningen zoals stads(rand)bossen, stadsbomen, parken, open land- en waterpartijen en buffergroen.

In Vlaanderen in Actie (VIA), de toekomstvisie van de Vlaamse Regering tussen 2006 en 2014, werd de ambitieuze doelstelling geformuleerd om tegen 2020 de helft van de stedelijke en kleinstedelijke gebieden over een stadsbos te laten beschikken of er minstens een project rond te hebben opgestart. In de opvolger van VIA, Visie 2050, is er geen sprake meer van stadsbossen.

Dat Vlaanderen arm is aan groen, is algemeen geweten, en dat er nood is aan bosuitbreiding evenzeer. Nieuw groen moet er niet alleen komen in natuurlijke omgevingen, maar vooral ook in en rond de steden. Waarom?

Bossen doen steden bloeien

Uit verschillende Europese studies is gebleken dat bossen, voornamelijk de bossen in of nabij steden, behoren tot de populairste locaties voor buitenrecreatie. Deze groene plekken zijn veel toegankelijker voor bewoners en doen zo de recreatie van een stad bloeien. Ze dragen onder meer bij aan stressreductie en zetten aan tot beweging.
Door hun ligging in het stedelijk gebied leveren stads(rand)bossen een belangrijke bijdrage tot een gezond leefmilieu: ze halen als een gratis luchtfilter fijn stof en andere verontreiniging uit de lucht en vangen CO2 op in hun biomassa.

Ook op economisch vlak scoort stadsgroen: het verbetert de kwaliteit van een wijk en het verhoogt de waarde van woningen. Niet toevallig worden bos- en boomrijke gemeentes en wijken vaak als uitgerekend die plekken bestempeld waar het welzijn en de levenskwaliteit het hoogste zijn. Een groene omgeving zorgt bovendien voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor kennisintensieve en internationale bedrijven, die op hun beurt weer andere bedrijvigheid aan zich binden voor zowel hogere als lagere inkomens.

Wat is een stads(rand)bos precies?

Stads(rand)bossen kunnen sterk verschillen in gedaante, karakter, compositie en draagkracht. Het kunnen zowel kleine bosjes binnen de stadsgrenzen zijn, als grote boslandschappen die een onderdeel vormen van een ruimere mozaïekstructuur. Stads(rand)bossen liggen binnen het bereik van de stadsbewoners en komen tegemoet aan hun behoeften. Het zijn bossen nabij de mensen, een natuurlijk stukje in grote en kleine steden. Stads(rand)bossen zijn dan ook – meer nog dan andere bossen - een integraal deel van hun lokale gemeenschap. Wanneer men tot een optimale interactie met de bevolking wil komen is het aangewezen de bevolking te betrekken bij de planning, ontwikkeling en het beheer van de stads(rand)bossen.

Meer weten:

« Terug