Regenwoud grote hulp voor globale klimaatoplossing tegen 2050

regenwoud.jpgvrijdag 04 december 2015 11:24

Beschermen, herstellen en beter beheren van tropische bossen zou de helft van de netto CO2-uitstoot kunnen opvangen. Dat is nodig om aan het klimaatdoel van 2 °C tegemoet te komen. Drie auteurs bespraken dit in het nieuwsblad Nature.

Beschermen, herstellen en beter beheren van tropische bossen zou de helft van de netto CO2-uitstoot kunnen opvangen. Dat is nodig om aan het klimaatdoel van 2 °C tegemoet te komen. Drie auteurs bespraken dit in het nieuwsblad Nature.

Artikel verschenen op Mongabay.

Met de huidige verbranding van fossiele brandstoffen halen we tegen 2050 het mondiaal doel om de broeikasgassen te verminderen niet. Richard A. Houghton en Alexander Nassikas van de Woods Hole Research Center (WHRC) en Brett Byers van Rainforest Trust en Million Acre Pledge stellen dat bossen een grote bijdrage kunnen leveren om de CO2 uitstoot te stabiliseren of zelfs te verminderen op korte termijn.

De auteurs geven mogelijkheden aan waarbij tropische bossen een grote bijdrage zouden kunnen leveren. Vanzelfsprekend is het verminderen van de ontbossing en de afbraak van bossen een eerste belangrijke stap. Bossen die gedegradeerd werden door houtkap en zwerflandbouw krijgen dan de kans om te herstellen. Andere gebieden kunnen mits goedkeuring terug bebost worden. Alle auteurs zijn erover eens dat deze inspanningen 5 miljard ton CO2 per jaar kunnen opvangen en vermijden. Dit is net onder de helft van de huidige uitstoot van fossiele brandstoffen . Ongeveer 20% zou gerealiseerd worden door minder bomen te kappen en te verbranden. Terwijl 80% zou komen uit de opname van CO2 door de bomen.

"Het is onwaarschijnlijk dat de uitstoot van fossiele brandstoffen zal dalen in het volgend decennium, of dat die zal dalen met 80 % tegen 2050. De uitstoot van fossiele brandstoffen zal eerder stijgen tussen 2015 tot 2050 met 250 miljard ton CO2. Dit resulteert in een CO2 uitstoot van boven de 400 miljard ton CO2 tussen 2000 en 2050. De kans is bijgevolg groter dan 50% dat er een klimaatopwarming van 2 °C zal komen. Zijn we bereid tot een klimaatopwarming van 2 °C of meer?" zo schrijven de auteurs.

Alternatieven

"Dit is niet noodzakelijk nodig. De opname van CO2 door tropische bossen kan veel van de CO2 uitstoot van de fossiele brandstoffen opvangen tussen nu en 2050. Hierbij stabiliseren ze en verminderen ze de concentratie CO2 in de atmosfeer in slechts enkele decennia. Ze zetten een eerste stap naar een wereld zonder fossiele brandstof."

De auteurs geven ook alternatieven vanuit de sector van het landbeheer, zoals het toepassen van dezelfde oplossingen in gematigde en boreale bossen, praktijken uit landbouwbeheer kunnen de koolstofvoorraden versterken en zorgen voor een betere bescherming van grasland en moerassige gebieden.

De voordelen van deze praktijken overstijgen het verminderen van de CO2 uitstoot. Het beschermen en herstellen van ecosystemen zal noodzakelijk zijn voor het behoud van natuurlijke voorzieningen als beschikbaarheid van drinkwater en de ondersteuning van lokale gemeenschappen die afhankelijk zijn van hernieuwbare grondstoffen. Ze voorzien tenslotte ook een thuis voor biodiversiteit.

Ondank het grote potentieel, zijn er grote risico's dat deze koolstofvoorraden in de toekomst zullen verminderen als de huidige trends zich doorzetten. De klimaatverandering verergert nu al de droogte die grootschalig afsterven van bossen veroorzaakt. Daardoor verhoogt de kwetsbaarheid van bossen en andere ecosystemen buiten proportie en bijgevolg breken er ook sneller ziektes uit.

De auteurs stellen dat de CO2 compensatie door bosbehoud niet de oplossing is voor het verminderen van de CO2 uitstoot. "Het bosbeheer in functie van CO2 opslaan, mag het verbannen van fossiele brandstoffen niet vertragen of verwateren." schrijven de auteurs. "In tegendeel de bewuste opslag van CO2 kan moeilijk een langetermijnoplossing bieden. Als de klimaatverandering voorgaat door het ongecontroleerde gebruik van fossiele brandstoffen worden bossen opnieuw bronnen van CO2. Met als gevolg een verder opwarmende en uitdrogende aarde."
De auteurs besluiten met een dringende oproep tot actie.

"De timing en grootte van de actie is allesbepalend. Niet alleen zou het herstel van de biosfeer afhankelijk zijn van het verbannen van fossiele brandstoffen, maar hoe langer we wachten en hoe hoger de uitstoot van fossiele brandstoffen, hoe kleiner de potentiële rol van tropische bossen ter compensatie van de uitstoot."

Tropische bossen beschermen = helft CO2 uitstoot verminderen

Toch is de overgang weg van ecosysteem-vernietigende benaderingen naar een duurzaam landbeheer niet makkelijk, erkennen de auteurs. Sectoren die de motor zijn van ontbossing, afbraak van bos en gebruik maken van ontboste gebieden hebben vaak veel politieke en economische macht. In landen zoals Indonesië hebben industrieën die plantages beheren en houtindustrieën grootschalige vernietiging veroorzaakt van CO2-compacte bossen en turfgronden. Hierdoor veranderen de ecosystemen van CO2 voorraden naar CO2 bronnen. De sectoren behouden ondertussen hun aanzienlijke politieke invloed.

Een georganiseerde duw van een brede alliantie aandeelhouders is nodig om bossen in het midden van de discussies rond klimaatverandering te plaatsen, zegt auteur Brett Byers. Brett Byers was medeoprichter van de Million Acre Pledge, een initiatief voor natuurbescherming. Hij is ook lid van het bestuur van Rainforest Trust, een natuurbeschermingsgroep die beschermde gebieden opzet in ontwikkelingslanden.

"Tropische bossen beschermen kan de helft van de netto CO2 uitstoot verminderen van de huidige cijfers tot over 50 jaar." zegt Byers. "Tropische bossen beschermen zal de sleutel zijn in de strijd tegen de klimaatopwarming, maar verhoogde inspanningen van de overheid, ngo's en bedrijven zijn hierbij een vereiste. We beschermen meer dan 200 miljoen hectare tropische bossen tot dusver, maar de bescherming van de meer dan 400 miljoen resterende hectare is hoogdringend."

Bronvermelding

Butler, R. A. (2015, November 25). Rainforests could provide half global climate solution by 2050. Opgehaald van Mongabay: http://news.mongabay.com/2015/11/forest-conservation-could-provide-half-global-climate-solution-by-2050/
Houghton, R. A., Byers, B., & Nassikas., A. A. (2015, November 25). A role for tropical forests in stabilizing atmospheric CO2. Opgehaald van Nature: http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n12/full/nclimate2869.html

« Terug