Brief aan de Vlaamse Regering: ontbossing H. Essers

maandag 19 oktober 2015 09:55

Het spijt ons oprecht u opnieuw te moeten lastigvallen aangaande het ontbossingsdossier H. Essers nv in Genk, maar tot nader order is er helaas nog geen uitkomst voor dit dossier, en blijven wij dus zo vrij u te contacteren om aan te dringen op een oplossing.

Gontrode, 15 oktober 2015

Geachte Heer en Dames minister,

Het spijt ons oprecht u opnieuw te moeten lastigvallen aangaande het ontbossingsdossier H. Essers nv in Genk, maar tot nader order is er helaas nog geen uitkomst voor dit dossier, en blijven wij dus zo vrij u te contacteren om aan te dringen op een oplossing.

De voorbije weken is er heel wat te doen geweest over dit dossier. Reeds in onze bezwaarschriften deze zomer wezen we op de contradicties tussen het voorliggende GRUP 2014 en de engagementen en verplichtingen uit het eerdere GRUP 2009. Jurist Hendrik Schoukens, gespecialiseerd in EU-natuurwetgeving verdiepte zich in het dossier en stelde zeer belangwekkende juridische vragen. Over de grondigheid van bepaalde aspecten van het plan-MER ontstond discussie. En ook vanuit andere gezichtspunten werden opmerkelijke elementen aangebracht.

Samenvattend komen we tot 6 o.i. zeer pertinente vragen en bedenkingen over dit dossier:

  1. In het vorige GRUP uit 2009 benadrukken alle betrokken partijen (zowel de overheden als de firma H. Essers nv) dat de toenmalige uitbreiding van het bedrijventerrein in dit natuurgebied absoluut de laatste zou en moest zijn, en dat de limieten van de ecologische draagkracht van dit gebied hiermee bereikt waren. Deze bindende afspraak wordt met het GRUP 2014 niet nageleefd door de regering.
  2. In het GRUP 2009 werden als voorwaarde voor het toekennen van de toenmalige bedrijfsuitbreiding zgn. "habitatverbeterende" maatregelen opgelegd, in net dát bosgebied dat men nu wil verwijderen. Deze maatregelen zijn niet uitgevoerd en brengen eigenlijk de vergunningen verleend op basis van GRUP 2009 in het gedrang. Ook deze verplichting wordt onvermeld gelaten in het GRUP 2014, hetgeen impliceert dat het nieuwe RUP in feite een illegale situatie zal bevestigen.
  3. Milieujurist Hendrik Schoukens stelde tijdens zijn analyse van het dossier vast dat de zgn. derogatieprocedure, door de EU verplicht voor dit soort ingrepen in Natura 2000, niet wordt toegepast.
  4. Op de meest recente habitatkaart van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, de Vlaamse onderzoeksinstelling bevoegd voor dit soort evaluaties, zijn een aantal Europees beschermde tophabitats aangeduid in het te ontbossen gebied. Deze informatie wordt niet meegenomen in de passende beoordeling, wat nochtans verplicht is. Naar procedure en naar compensatiemogelijkheden heeft dit bijzonder zwaarwegende consequenties.
  5. Specialisten uiten bovendien scherpe kritiek op de grondigheid van en de objectiviteit van de alternatievenstudie in het plan-MER. Men kan zich de vraag stellen of alle redelijk beschikbare alternatieve meegenomen zijn in het dossier, en bij lezing van de argumenten waarmee bepaalde van de mogelijke alternatieve locaties afgewezen werden, rijst de vraag of hier echt wel uitgegaan is van het juridisch verplichte uitgangspunt dat in beginsel alles moet worden getracht om deze Europees beschermde natuur te behouden.
  6. Het bosgebied dat ter ontbossing voorligt, is FSC-gecertificeerd, en in eigendom van en beheer door de stad Genk, resp. het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze certificering betekent dat de beheerders van het betreffende bosgebied garanties geven over duurzaam bosbeheer. De voorliggende ontbossing gaat daar uiteraard regelrecht tegenin, en FSC België wees in haar open brief van 2 oktober jl. terecht op de verplichtingen die de stad Genk en het Agentschap voor Natuur en Bos hebben. Het zou niet alleen enorm gezichtsverlies betekenen voor Vlaanderen mochten Genk en het ANB hun FSC-certificering geschorst zien, maar bovendien vervult de productie van FSC-hout in onze Vlaamse publieke bossen een zeer belangrijke economische nood bij een aantal van onze belangrijkste houtverwerkende bedrijven in Vlaanderen.

Bovenstaande vragen zijn de voorbije weken vanuit zeer diverse hoeken gesteld, en wij betreuren het dan ook dat er tot nu toe op geen enkele van deze vragen een antwoord geformuleerd is of openingen zijn geboden tot dialoog. In het parlementair debat van 7 oktober jl. werd benadrukt dat men de voorliggende procedure tot het einde wenst te volgen uit respect voor de indieners van de bezwaren. Wij, als indieners van die bezwaren, appreciëren dit natuurlijk ten zeerste, maar wijzen toch ook op de contradictie hierin, want het zijn net wij die reeds lang benadrukken dat eerdere verplichtingen niet zijn nagekomen, dat de gevolgde procedure niet de juiste is, en dat de zoektocht naar een geschikte locatie voor de uitbreiding van de farma-activiteiten van H. Essers nv dient herbekeken te worden.

Onze conclusie is dat hier een aantal inbreuken gepleegd worden op wettelijke verplichtingen voor deze site en de geplande ontwikkeling. Een ev. bijkomende 'maatschappelijke compensatie' kan hiervoor geen oplossing bieden; eerst en vooral dienen de correcte procedures en de verplichtingen uit het verleden nageleefd te worden.

De ingeslagen procedure blijven volgen kan hierdoor enkel het dossier verder doen vastlopen. We willen echter nogmaals benadrukken dat dat niet is wat wij willen: we zijn oprecht voorstander van een onderhandelde, redelijke oplossing, die zowel de voorziene jobcreatie als het behoud van dit bosgebied mogelijk maakt. De tegenstelling economie vs. ecologie is een valse tegenstelling. Wij zijn er vast van overtuigd dat beide met elkaar kunnen verzoend worden in dit dossier. En wij hopen dan ook dat u, als Vlaamse Regering, hierin het voortouw wil nemen. U zal merken dat u in ons een grote medestander vindt in dat geval.

Uitkijkend naar uw reactie, danken wij u bij voorbaat voor uw vriendelijke aandacht in dit dossier

Met de meeste hoogachting,

Bert De Somviele, Directeur BOS+
Chris Steenwegen, Algemeen Directeur Natuurpunt
Danny Jacobs, Directeur Bond Beter Leefmilieu

« Terug