Bomenplan 2050

bomenplan.jpgdonderdag 24 april 2014 14:38

De professoren Bart Muys (KU Leuven) en Kris Verheyen (UGent) roepen de beleidsmakers aan de vooravond van de verkiezingen op om een langetermijnvisie rond bomen en bossen uit te werken als ecologische onderbouwing van de Vlaamse economie.

Bomen en bossen als motor van economische ontwikkeling

De professoren Bart Muys (KU Leuven) en Kris Verheyen (UGent) roepen de beleidsmakers aan de vooravond van de verkiezingen op om een langetermijnvisie rond bomen en bossen uit te werken als ecologische onderbouwing van de Vlaamse economie.

Bos tot uw dienst

We dromen allemaal wel van een wereld waarin menselijke ontwikkeling en een gezond leefmilieu netjes samengaan, maar is dat wel haalbaar en betaalbaar? Recent wetenschappelijk onderzoek geeft steeds concreter aan dat stabiele economieën gebaseerd zijn op een duurzaam omgaan met de natuurlijke omgeving. Biodiversiteitsbehoud blijkt niet louter een ethische kwestie, maar de basis voor het leveren van allerlei ecosysteemdiensten aan de samenleving, waarvan de economische waarde tot dusver over het hoofd werd gezien. Bomen en bossen zijn bij uitstek belangrijke leveranciers van dergelijke ecosysteemdiensten. Zo blijkt de aanwezigheid van bomen en bossen sterk bij te dragen tot de geestelijke gezondheid van de bevolking, en via het afvangen van fijn stof in te staan voor een miljoenenbesparing in de gezondheidszorg. Deze bossen staan in vele gevallen ook in voor een zekere productie van hout en bio-energie, die de lokale economie ten goede komt, en er bovendien ook voor zorgt dat we onze ecologische voetafdruk minder exporteren. Bomen en bossen vormen daarom een essentieel ingrediënt van de transitie naar een duurzame samenleving. Maar inzake groenvoorziening bengelt Vlaanderen met een lauw bosbeleid helemaal aan de staart van Europa. Daarom pleiten de professoren Bart Muys (KU Leuven) en Kris Verheyen (UGent) voor een Bomenplan 2050.

Meer ambitie voor welvaart en welzijn

De professoren noemen de Vlaamse Ruit één van de meest verkavelde en vervuilde stadgewesten van Europa. Bart Muys: "Wanneer je opgroeit in een smerig nest merk je de lelijkheid niet meer, maar potentiële buitenlandse investeerders en hun expats wenden zich des te meer af". Kris Verheyen: "Het gebrek aan groen in Vlaanderen is van die aard dat het onze economie schade berokkent." Beiden pleiten "in het belang van welvaart en welzijn in Vlaanderen voor een beduidend hoger niveau van ambitie met betrekking tot groenvoorziening."

Voor de concrete uitwerking van dergelijk langetermijnplan, overigens voorzien in het Bosdecreet maar steeds dode letter gebleven, maken de professoren net zoals het nieuwe Beleidsplan Ruimte een onderscheid tussen het Metropolitaan Kerngebied en het Buitengebied.

Voor het kerngebied bepleiten zij een onversneden keuze voor een groen stadsgewest, dat ze "Parkstad Vlaanderen" noemen. Naast inbreiding en verdichting van het stedelijk weefsel en intensieve maar milieuvriendelijke stadslandbouw springen bomen en bossen ter hulp om er de laatste open ruimte te vrijwaren van verdere verkaveling en verrommeling van het landschap.

Voor het Buitengebied zien zij bomen en bossen naast hun belangrijke grondstoffenfunctie als ideale structuurdragers voor het creëren van buffers en natuurverbindingsgebieden en het ondersteunen van de instandhoudingsdoelstellingen van de Europese Natura2000 gebieden. Verder maken publiek-private samenwerking ter realisatie van groene bedrijventerreinen, realisatie van geplande en nieuwe stadsbossen, stimuli voor eigenaren om te bebossen in plaats van te "verpaarden" allemaal deel uit van hun concrete ideeën voor het Bomenplan 2050. Beide academici roepen de nieuwe Vlaamse regering dan ook op om tijdens de volgende legislatuur werk te maken van een visionaire en ambitieuze toekomstvisie voor bos, bomen en groen in Vlaanderen. Ze richten daarbij een warme uitnodiging, niet alleen tot de actoren binnen de eigen sector, maar ook tot het middenveld, de gezondheidszorg en de bedrijfswereld, om in een open en constructieve dialoog deze reflectie mee waar te maken.

Prof. Dr. ir. Bart Muys, KU Leuven

Prof. Dr. ir. Kris Verheyen, UGent

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
1024_140424_DOSSIER_Bomen_en_bossen_als_motor_van_economische_ontwikkeling_1.pdf757,7 kBapplication/pdfdownload

« Terug