Bos Plus Logo
Voorbije projecten
Voorbije projecten

BOS+ bracht de voorbije decennia al talloze projecten tot een goed einde. Hier vind je een selectie.

Subcategorieën

verKOHt

verKOHt

Het klinkt misschien een klein beetje contradictorisch maar BOS+ houdt zich niet enkel bezig met de bomen in het bos. Ook in een landbouwcontext zijn bomen nuttig en kunnen ze bijdragen aan ecologie én economie. Korteomloophout (KOH) is een landbouwteelt waarbij snel groeiende boomsoorten om de 2 à 5 jaar worden geoogst. De biomassa kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld de verwarming van serres maar ook voor papierproductie. Alle verzamelde kennis en ervaringen zijn samengebracht op Enerpedia.

Lees meer...

Tandem

Tandem

2011 betekende het afscheid van Tandem, het steunpunt dat samenwerking tussen lokale besturen en verenigingen rond natuur en milieu centraal stelt. Sinds 2005 is BOS+ een volwaardige thematische Tandempartner. Dat houdt in dat BOS+ gemeenten en/of verenigingen kan bijstaan die werken aan een duurzaam lokaal milieu en die dat willen doen door de aanplanting van bomen, struiken en bossen. Tandem fietst met de financiële steun van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid en wordt gecoördineerd door de Bond Beter Leefmilieu.

Lees meer...

Oogje op inheems

Oogje op inheems

Met het DuLoMi-project Een oogje op inheems werkte BOS+ rond het thema autochtone bomen en struiken. We verzamelden een tiental sterke voorbeeldprojecten en tips rond het gebruik en de bescherming van inheemse en autochtone bomen en struiken en bundelden deze in het vademecum Plant van Hier.

Het vademecum en de bijlages kan je hier downloaden.

Lees meer...

Speelzones voor jeugdverblijven

Speelzones voor jeugdverblijven

Kampen bouwen, een griezelig nachtspel spelen of je verstoppen voor de boeman, het bos is en blijft een favoriete speelplaats voor jeugdverenigingen. Zeker op kamp trekken vele jongeren het bos in. Dat de officiële speelzones dun gezaaid zijn in Vlaanderen houdt hen niet tegen. Het onderzoek 'Potentiële Speelzones voor Jeugdverblijven binnen een straal van 1 000m' ging dieper in op dit speelgedrag, en stelde een lijst op van bossen die een hoge potentie hebben om opengesteld te worden als speelzone.

Lees meer...

Plan Boommarter

Plan Boommarter

De boommarter staat symbool voor het streefdoel om de verschillende waardevolle bos- en natuurgebieden ten zuiden van Halle met elkaar te verbinden: het Hallerbos, het Lembeekbos, het Maasdalbos, de Verdronken Toren, de Berendries, de Steenputbeek (of de Weikes) en de Warande.

De betrokken partners werken samen om deze verbinding te realiseren: door de aanleg van hagen, erosiestroken, de ecotunnel (onder de A8), door bosuitbreiding....

Maar er is meer: we spreken ook de inwoners aan om door natuurvriendelijke ingrepen in hun tuin of aanliggende percelen mee de verbinding te realiseren.

Wil je alles over Plan Boommarter? Surf dan naar www.planboommarter.be.

Lees meer...

PROFAFOR - Ecuador - 2008

PROFAFOR - Ecuador - 2008

In 2008 startte dit project dat tot doel had de natuurlijke bosgrondstoffen in het Bosque Protector (beschermd gebied) Alto Nangaritza op een duurzame manier te beheren onder het REDD schema. In het territorium van de Shuar-gemeenschap Shaime werd een pilootproject opgezet rond duurzaam bosbeheer, de strijd tegen illegale houtkap en de verbetering van agroforestry-praktijken (7.600ha).

Lees meer...

Educatief traject voor toekomstige vakwerkers in de houtsector

Educatief traject voor toekomstige vakwerkers in de houtsector

Het Educatief traject voor toekomstige vakwerkers in de houtsector wil duurzaam en klimaatvriendelijk houtgebruik bij jongeren promoten. Door middel van een informatief spel in de klas, Dwarsbomen, en de Footprint, een instrument waarbij leerlingen intensief begeleid worden bij een praktijkwerkstuk, komen de verschillende mogelijkheden, problemen en bedenkingen bij duurzaam houtgebruik aan bod.

Lees meer...

Mindo Cloud Forest Foundation - Ecuador - 2008

Mindo Cloud Forest Foundation - Ecuador - 2008

Tijdens dit project werden gedegradeerde terreinen hersteld door het aanplanten van bossen. Dit draagt bij tot de bescherming van microbekkens in het subtropische gedeelte van de provincie Imbabura, Ecuador. Tegelijkertijd zorgen de aanplantingen voor een interconnectiviteit tussen 4 belangrijke gebiede voor de bescherming van vogels in de bioregio Chocó Andino.

De financiering die kan gevonden worden via een kwaliteitsvolle PDD (project design document) voor herbebossing (eerste schatting 400 ha met een koolstofopslagpotentieel van 4.000 ton CO2/j) zal deze laatste alternatieve inkomsten leveren, vruchtbare bodems, een verzekerde watervoorziening en op langere termijn hout.

De geplande herbebossing past binnen een groter kader van een algemeen beheerplan van de microrivierbekkens.

Lees meer...

Beleidsevaluatie Bosgroepen

Beleidsevaluatie Bosgroepen

De bosgroepen zijn verenigingen die volledig ten dienste staan van boseigenaars in Vlaanderen. Ze ondersteunen boseigenaars bij het beheer van hun bos via persoonlijk advies, terreinbezoeken en opleidingen. Sinds 2006 zijn de bosgroepen gebiedsdekkend, en is Vlaanderen onderverdeeld in 19 bosgroepen.

De bosgroepen zijn instrumenten die het beleid in praktijk omzetten, en hiervoor subsidies krijgen van de Vlaamse Overheid. Momenteel loopt een evaluatie, in opdracht van de overheid (ANB), die de effectiviteit (heeft het instrument bosgroepen geresulteerd in het gewenste effect?) en de efficiëntie (zijn doorheen dit instrument de middelen zo efficiënt mogelijk ingezet?) van het instrument bosgroepen onder de loep neemt.

Lees meer...

Business 4 Bos

Business 4 Bos

Business 4 Bos zoekt sponsors voor ingrepen die de kwaliteitsverbetering in bestaande (privé)bossen tegoed komen, zoals omvorming naar inheemse boomsoorten, aanleg van een onderetage en of bosrand, aanleg van een poel... Het sponsorende bedrijf werkt op die manier mee aan de realisaties van de natuurdoelen vooropgesteld voor de Natura 2000-gebieden en wordt daarmee in de kijker gezet.

BOS+ realiseert dit project i.s.m. de vier bosgroepen in Vlaams-Brabant.

Heeft uw bedrijf groene ambitie? Of kan uw bos een duwtje in de rug gebruiken? Kijk op www.business4bos.be voor meer info of mail naar info@business4bos.be.

Lees meer...

Naturaleza y Cultura Internacional - Ecuador - 2008

Naturaleza y Cultura Internacional - Ecuador - 2008

Naturaleza y Cultura Internacional ontwikkelde een project om de strijd tegen ontbossing in het Zuiden van Ecuador, het microbekken Papalongo, aan te gaan.

Onduurzaam economische praktijken zoals veeteelt, illegale houtkap en nu ook maïsteelt, hebben er desastreuze gevolgen voor he bos Tunbesino. Door participatieve landbestemmingsplanning, herbebossing met inheemse soorten en agroforestrysystemen, kan de lokale gemeenschappen een waardevol, duurzaam en economisch interessant alternatief geboden worden.

Lees meer...

Beleidsevaluatie Subsidies voor bos

Beleidsevaluatie Subsidies voor bos

In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos onderzoekt het consortium BOS+, Trage Wegen en Arcadis verbetervoorstellen voor het wettelijk kader inzake de recreatieve ontsluiting van de groene ruimte, de afstemming tussen ecologie en recreatie en verbetervoorstellen voor de subsidies met betrekking tot bos.

Het onderzoek loopt van begin 2011 en houdt verschillende deeltaken in. Het definitieve rapport wordt opgeleverd in het najaar 2012.

Lees meer...

Fundación para la conservación y desarollo amazonico - Ecuador - 2008

Fundación para la conservación y desarollo amazonico - Ecuador - 2008

In de Ecuadoraanse Amazone, in de regio rond Puyo, is CODEAMA actief. Met dit project wil de Fundación para la Conservación y Desarrollo Amazónico bijdragen aan de bescherming en het duurzaam beheer van de nog aanwezige primaire en secundaire bossen.

Lees meer...

Fundación Ecología de la Tierra - Bolivia - 2008

Fundación Ecología de la Tierra - Bolivia - 2008

In het noorden van het departement La Paz, in de provincie Abel Iturralde wordt migratielandbouw bedreven. Het project wil op een 600-tal ha, samengesteld uit kleine percelen van lokale boeren jaarlijks 20 ha agroforestrysystemen opzetten en aantonen hoe, naast de verbetering van de levensomstandigheden van deze lokale gemeenschappen, deze systemen kunnen bijdragen tot een vermindering van de ontbossing en duurzame ontwikkelingsprocessen genereren. Fundación Ecología de la Tierra voert het project uit.

Lees meer...

Spelen en ravotten in Limburgs groen

Spelen en ravotten in Limburgs groen

Groen is schaars in Vlaanderen. Groene speelruimte is nog schaarser in Vlaanderen, vooral in stedelijke omgevingen. Edoch voor kinderen is het in deze tijden van facebook, twitter, Nintendo Wiis, Ipads, –pods, -phones en andere I’s heel belangrijk voor hun fysieke en mentale ontwikkeling om buiten in een groene omgeving te kunnen spelen.

Daarom startten de provincie Limburg, het ANB, Steunpunt Jeugd, Kind en Samenleving en BOS+ in 2010 met een pilootproject “Spelen en ravotten in Limburgs groen”. Hoofddoelstelling van het project is kinderen dichter bij de natuur brengen, in hun eigen woon- en leefomgeving. Concreet ontwikkelen we daarvoor een aantal praktische instrumenten, die gemeenten een opstap bieden om op een doordachte maar ook concrete manier werk te maken van groen speelweefsel.

Lees meer...
Ontvang onze nieuwsbrief
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen.