Onze projecten

Onze beheerprojecten

Om haar doelstellingen op vlak van bos en natuur waar te maken, werkt BOS+ projectmatig samen met zowel overheden, verenigingen als privé-bedrijven. De partnerschappen leiden tot een breed scala aan projecten op maat van diverse doelgroepen.

BOS+ is actief in Vlaanderen en Brussel, maar ook in het zuiden, met name in Peru, Ecuador en Bolivia.

 

 

Agroforestry Lochristi

In 2011 besloten enkele organisaties om samen te gaan werken rond het thema agroforestry. Het consortium agroforestry was geboren. Op woensdag 16 maart 2011 legden we het eerste grootschalige agroforestry demonstratie- en proefperceel in Vlaanderen aan. Op drie akkers met een totale oppervlakte van maar liefst twaalf hectare plantten we bomen aan. Acht hectare houden we in pure landbouwteelt, om de vergelijking te kunnen maken tussen agroforestry en klassieke landbouwteelt.

Uit ervaringen in de ons omringende landen blijkt dat agroforestry, het combineren van landbouwteelten met bomen, tot grote meerwaarde kan leiden, ook op economisch vlak. De inbreng van de wetenschappelijke partners garandeert bovendien dat de percelen op wetenschappelijk onderbouwde wijze werden aangelegd, beheerd en gemonitord. In de toekomst willen de initiatiefnemers de Vlaamse landbouwsector met dit pilootproject warm maken voor deze veelbelovende landgebruiksvorm en expertise opbouwen inzake de materie.

De verzamelde kennis over agroforestry vind je ook in het kenniscentrum.

Het consortium agroforestry bestaat uit BOS+, Universiteit GentInagroHogeschool Genthet Instituut voor Landbouw- en Visserij-onderzoek (ILVO)de Bodemkundige Dienst van België (BDB) en Groep Mouton.

Fiche

Titel: Agroforestry Lochristi
Periode: 
2011-...
Partners: 
BOS+, Universiteit Gent, Inagro, Hogeschool Gent, het Instituut voor Landbouw- en Visserij-onderzoek (ILVO), de Bodemkundige Dienst van België (BDB) en Groep Mouton
Financier: BOS+, Universiteit Gent, Inagro, Hogeschool Gent, het Instituut voor Landbouw- en Visserij-onderzoek (ILVO), de Bodemkundige Dienst van België (BDB) en Groep Mouton
Doelstelling: Demonstratie en sensibilisatie rond agroforestry, aanleg en onderhoud van het demonstratieperceel, onderzoek naar agroforestry
Land: België

Beleidsevaluatie Bosgroepen

De bosgroepen zijn verenigingen die volledig ten dienste staan van boseigenaars in Vlaanderen. Ze ondersteunen boseigenaars bij het beheer van hun bos via persoonlijk advies, terreinbezoeken en opleidingen. Sinds 2006 zijn de bosgroepen gebiedsdekkend, en is Vlaanderen onderverdeeld in 19 bosgroepen.

De bosgroepen zijn instrumenten die het beleid in praktijk omzetten, en hiervoor subsidies krijgen van de Vlaamse Overheid. Momenteel loopt een evaluatie, in opdracht van de overheid (ANB), die de effectiviteit (heeft het instrument bosgroepen geresulteerd in het gewenste effect?) en de efficiëntie (zijn doorheen dit instrument de middelen zo efficiënt mogelijk ingezet?) van het instrument bosgroepen onder de loep neemt.

Evaluatieproces

1 februari 2012 ging het nieuwe project 'Beleidsevaluatie van het instrument Bosgroepen' van start. Samen met onderzoeksbureau Tritel en onder de coördinatie van het ANB worden de bosgroepen uitgebreid geëvalueerd.

Aanleiding voor het uitschrijven van deze evaluatie-opdracht is het feit dat de bosgroepen steeds verder groeien, maar dat de overheidssubsidies niet mee groeien en niet mee kunnen groeien met deze groeiende bosgroepen. Het onderzoek moet leiden tot een gefundeerde uitspraak over de effectiviteit en efficiëntie van de bosgroepen, en antwoord geven op volgende vragen

  • Draagt het instrument bosgroepen betekenisvol bij tot het duurzaam multifunctionele bosbeheer dat de Vlaamse overheid voor al haar bossen nastreeft?
  • Hoe verhoudt dit instrument zich in verhouding tot andere bestaande of potentiële beleidsinstrumenten?

De evaluatie gebeurt via verschillende kanalen. Eerst en vooral bestuderen Tritel en BOS+ de cijfers uit de jaarverslagen. Hier worden input en output naast elkaar gelegd. Daarnaast worden boseigenaren bevraagd over hun ervaringen met en tevredenheid over de bosgroep. Vervolgens worden er hypothesen geformuleerd en terug gekoppeld met focusgroepen. Ten slotte zal het eindrapport aanbevelingen doen om de efficientie en effectiviteit te verhogen en aan de hand hiervan 3 mogelijke toekomstscenario's beschrijven.

Fiche

Titel: Beleidsevaluatie Bosgroepen
Periode: 
2012-2013
Partners: 
BOS+ en Tritel
Financier: Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaamse Overheid)
Doelstelling: De efficientie en effectiviteit van de bosgroepen onder de loep nemen.
Land: België

Beleidsevaluatie subsidies voor bos

In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos onderzoekt het consortium BOS+, Trage Wegen en Arcadis verbetervoorstellen voor het wettelijk kader inzake de recreatieve ontsluiting van de groene ruimte, de afstemming tussen ecologie en recreatie en verbetervoorstellen voor de subsidies met betrekking tot bos.

Het onderzoek loopt van begin 2011 en houdt verschillende deeltaken in. Het definitieve rapport werd opgeleverd in het najaar 2012.

3-Modulenstudie

Het samenwerkingsverband Trage Wegen – Arcadis – BOS+ dat voor deze studieopdracht werd samengesteld biedt een unieke meerwaarde. De drie organisaties beschikken immers over complementaire competenties en ervaring waarbij elk van hen bovendien uitblinkt in één van de deelmodules van deze opdracht (complementair) terwijl ze ook voor elk van de andere deelmodules een waardevolle inhoudelijke bijdrage kunnen leveren (vervlechting).

Dit uit zich in de kant-en-klare beschikbaarheid van heel wat expertise en studiemateriaal.

Module 1: Wettelijk kader recreatieve ontsluiting groene ruimte

In samenwerking met de andere partners staat Trage Wegen vzw in voor deelmodule 1 van de studie die uit verschillende deeltaken bestaat:

  • Analyse van het huidige wettelijke kader voor het regelen van de toegankelijkheid van de voor het verkeer minder belangrijke openbare wegen inclusief de domeinen waarin deze wegen gelegen zijn en die het voorwerp uitmaken van een of andere vorm van toegankelijkheidsreglement. Onder deze domeinen worden verstaan bossen, parken, natuurreservaten, natuurdomeinen, landbouwgebieden ....
  • Op basis van bovenstaande analyse wordt een knelpuntenanalyse opgemaakt ter voorbereiding van de volgende fase: het maken van een synthese met als doel het uitwerken van een optimaal en coherent wettelijk kader voor het regelen van de toegankelijkheid vertrekkende van de huidige wetgeving (analyse) en van de hiervoor vereiste aanpassingen (knelpuntenanalyse) aan de diverse wetgevende niveaus.
  • Zowel de analyses als de synthese worden gemaakt worden op basis van een zorgvuldig gekozen studiegebied van 2000 à 3000 ha.

Meer info: Trage Wegen vzw

Module 2: Afstemming tussen ecologie en recreatie

In samenwerking met de andere partners staat studiebureau Arcadis in voor deelmodule 2 van de studie die uit verschillende deeltaken bestaat:

De validatie en eventuele bijstelling van het toetsingskader voor het gewenste recreatieve medegebruik in bossen en natuurgebieden in functie van de ecologische draagkracht. Dit toetsingskader werd opgemaakt in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos in 2009 .

De bestaande toegankelijkheidsregelingen in het bestudeerde studiegebied en eventueel daarbuiten zullen op basis van het toetsingskader op hun compatibiliteit met de ecologische kwetsbaarheid (= ecologische waarde x gevoeligheid) worden gevalideerd.

Uit deze validatie moet de bruikbaarheid van het toetsingskader worden bepaald en waar nodig worden bijgesteld.

Meer info: Pieter Roovers

Module 3: Optimalisatie en evaluatie van de subsidies voor bos

In samenwerking met de andere partners staat BOS+ in voor deelmodule 3 van de studie.

Er is gebleken dat er nood is aan een evaluatie en een - al dan niet beperkte - aanpassing van de subsidieregelingen voor bosbeheerders. Daarom wordt de evaluatie en aanpassing van dit subsidiebesluit in zijn geheel aangepakt, en hier ook de subsidie voor bebossing van landbouwgrond en de subsidie voor openstelling van erkende natuurreservaten bij te betrekken, gezien hun nauwe verwantschap aan de subsidie voor bebossing/herbebossing en openstelling van privébos.

De aanpak bestaat uit verschillende deeltaken, onder andere:

  • Analyse van de bestaande Vlaamse subsidiesystemen: procesanalyse en knelpuntbepaling.
  • Analyse van de bestaande Europese subsidiesystemen.
  • Bevragingen bij bosbeheerders en experten: aftoesten knelpunten en suggesties verbetervoorstellen.
  • Bepaling van de werkelijke kosten en uitwerken van een rekenmodule.
  • Verbetervoorstellen opmaken en budgetaire impact inschatten

 

Bolivia - Herstel van gedegradeerde bossen in de Chiquitano regio

Het project heeft als doel om de bevolking bewust te maken van de waarde van hun bos en hen te vormen en te motiveren om gradueel de gewoonten van een irrationeel gebruik van de natuurlijke hulpbronnen te veranderen. Dit gebeurt via bosbouwkundige ingrepen voor het herstellen van ontboste en gedegradeerde gebieden om de groei van economisch interessante soorten te bevoordelen om zo op termijn de inkomens te verbeteren en de wetenschappelijke kennis te vergroten. Dit project wordt gefinancierd door het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos (Vlaams Ministerie van Leefmilieu)

Context

Zoals op vele plaatsten in de tropen is de laatste jaren is het aantal waardevolle bomen door de ontbossing en degradatie sterk geslonken in de Inheemse Territoria van de Chiquitano's in Lomerío. Daardoor nemen ook de inkomsten van de lokale bevolking af. 

Het project heeft als doel om de mensen bewust te maken over het belang van hun bos, en hen te vormen en te motiveren om geleidelijk aan de gewoonten van een irrationeel gebruik van de natuurlijke hulpbronnen te veranderen. Uiteraard is de actieve en vrijwillige medewerking essentieel vom het doel te bereieken. Het project demostreert praktische en eenvoudige middelen om te komen tot een model voor het herstellen van ontboste en gedegradeerde gebieden. Via bosbouwkundige ingrepen (zoals verrijking, mechanisch vrijmaken, snoeien en dunning) wordt de groei van economisch interessante soorten bevoordeeld worden. Daarnaast worden er ook lokale boomkwekerijen opgericht, de mensen hiertoe opgeleid en worden inheemse bomen die hout opleveren aangeplant. 

Wil je weten hoe het er aan toe gaat? Een verslag van een terreinbezoek in oktober 2014 kan je hier lezen.

Fiche

Titel: Chiquitano
Periode: 
2013-2015
Partners: 
BOS+ en Instituto Bolivia de Investigación Forestal
Financier: Vlaams Fonds voor Tropisch Bos (Vlaams Ministerie van Leefmilieu)
Doelstelling: 60 begunstigde families bewust maken, vormen en motiveren over de waarde van hun bossen en het herstellen van ontboste, gedegradeerde gebieden, de productie van inheems plantgoed en het ondersteunen van de natuurlijke regeneratie
Land: Bolivia

CO2-bossen

Sinds 1998 werkt BOS+ samen met Limburg.net. De afvalintercommunale wil oa door bossen aan te planten een deel van de CO2-uitstoot compenseren die de werking veroorzaakt. Er werd al meer dan 50 ha gerealiseerd.

Meer weten

Ecuador - Chocolade voor natuurbehoud bij de Waorani in YasunĂ­

Terwijl de ontginningswoede ook doordringt tot in de Ecuadoraanse Amazone, proberen wij alternatieve activiteiten te ondersteunen die de natuurlijke rijkdom niet alleen beschermen maar ook gebruiken. Dit project in de Ecuadoraanse Amazone wordt uitgevoerd met de steun van het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos (Vlaams Ministerie Leefmilieu). Doel is om de capaciteiten van de Waorani-vrouwen te versterken . 

Meer weten

Ecuador - Duurzame thee van een boom uit de Amazone

Een van de populairste theesoorten in de Ecuadoraanse Amazone komt niet van een struik maar van een boom: Guayusa. Lokale NGO RUNA zorgt er voor dat lokale boeren hier niet alleen meer inkomen uit kunnen halen, maar ook meer zorg dragen voor hun omgeving. Via het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos ondersteunt BOS+ dit proces.

Meer weten

Ecuador - Herbebossen met de steun van Telenet

Vanaf 2015 is de bedrijfsvoering van Telenet volledig klimaatneutraal. Om de restuitstoot te compenseren, plantte BOS+ 435,5 ha nieuw bos aan in het subtropische noorden van Ecuador.

Meer weten

Ecuador - Herbebossen voor meer dan water in Paltas

Door het aanplanten en gebruik van de peulen en zaden van de inheemse boomsoort Caesalpinia spinosa of tara in het gemeentereservaat van Paltas willen we het gebruik van de lokale biodiversiteit als motor voor duurzame ontwikkeling stimuleren.

Meer weten

Ecuador - Herbebossen voor meer water in Zuid-Ecuador

Dit project wil de processen van bescherming en herstel van ecosysteemdiensten die ondernomen worden door de vier gemeentelijke overheden van het zuiden van Ecuador versterken en activiteiten opstarten in 2 bijkomende gemeenten in het kader van het Regionaal Waterfonds, FORAGUA. De basis werd eerder gelegd met een pilootproject dat eveneens ondersteund werd door het Vlaams Fonds voor tropisch Bos (Vlaams Ministerie van Leefmilieu).

Context

Dit project wil de processen van bescherming en herstel van ecosysteemdiensten die ondernomen worden door de vier gemeentelijke overheden van het zuiden van Ecuador versterken en activiteiten opstarten in 2 bijkomende gemeenten in het kader van het Regionaal Waterfonds, FORAGUA. Op basis van de ervaringen die werden opgedaan in een pilootproject in deze zone dat gesteund werd door het VFTB, zal de vorming van een grondwet en het ontwerp en beheer van de gemeenschapsreservaten ter bescherming en herstel van de relatie met het ecosysteem en zijn diensten gepromoot worden. Als bijdrage van de gemeente zullen dankzij de opbrengsten van een milieutaks investeringen gedaan worden in herbebossing, alternatieve plantages, compensaties voor ecosysteemdiensten en controles voor het vermijden van ontbossing.

De milieudepartementen zullen versterkt worden door opleiding, uitrusting, steun bij strategische en operationele planning, investeringen in zaadfondsen, verzamelen en verspreiden van informatie, interinstitutionele coördinatie, ondersteuning en medewerking van de Nationale Overheidsdienst Water (Autoridad Nacional del Agua). Dankzij dit project zullen de inspanningen van de gemeenten versterkt en geoptimaliseerd worden door het beheer van minstens 20000ha reservaten in een programma dat een looptijd van 80 jaar heeft.

Fiche

Titel: Water in Zuid-Ecuador
Periode: 
2010-2012
Partners: 
BOS+ en Naturaleza y Cultura Internacional (NCI)
Financier: Vlaams Fonds voor Tropisch Bos (Vlaams Ministerie van Leefmilieu)
Doelstelling: Versterking en uitbreiding van een duurzaam programma van biodiversiteitsbehoud en herstel van ecosysteemdiensten in het zuiden van Ecuador
Land: Ecuador

Ecuador - Tara-peulen voor een beter inkomen en behoud van de droogbossen

In het zuiden van Ecuador ondersteunt BOS+ al jarenlang de lokale NGO Naturaleza y Cultura Internacional. Vooral met herbebossing voor een beter waterbeheer in een regio die al decennia lang zwaar ontbost werd. Met dit project diepen we de samenwerking uit door tara op een duurzame manier te commercialiseren. Tara is een boomsoort waarvan de zaden eetbaar zijn en gebruikt worden voor de productie van een gom met een veevoeder als restproduct.

Meer weten

Hout uit het Dijleland

Met de stijgende energieprijzen en de klimaatveranderingen is de interesse in klimaat-neutrale energie de laatste jaren enorm gegroeid. Hout is een duurzame, alternatieve, hernieuwbare brandstof (brandhout, houtsnippers, pellets, briketten), maar de houtige biomassa komt vaak van de andere kant van de wereld.

Het Vlaamse landschap kan zelf instaan voor de lokale houtlevering. Door biomassa afkomstig uit houtkanten, holle wegen, graften en knotbomen terug een functie te geven volgens een duurzaam beheerplan, creëer je een klimaat-neutrale alternatieve energiebron en krijgen achterstallig onderhouden houtkanten terug een beheer wat op zijn beurt positief is voor de biodiversiteit.

Dit project komt tot stand met steun van de Provincie Vlaams-Brabant.

Steun dit project

Nieuws

04/05/2016 - Hout uit het Dijleland verwarmt gemeentehuis Bierbeek

01/10/2016 - Eigen hout voor verwarming gemeentenhuis (In&Uit Bierbeek oktober 2016)

17/02/2017 - Snippers uit hakhoutbeheer in Bierbeek - een lokale hernieuwbare brandstof voor het gemeentehuis

Fiche

Titel: Hout van het Dijleland
Periode: 
2015-2017
Partners: 
Agrobeheercentrum Eco² (promotor), BOS+ (co-promotor), Boerenbond (co-promotor)
Financier: Provincie Vlaams-Brabant
Doelstelling: Het opzetten van een korte-keten aanpak voor de productie van lokaal hout uit landschapsbeheer voor opwekking van groene energie (houtsnippers, briketten)
Land: België

Marktonderzoek hout in Vlaanderen en Nederland

Samen met de Nederlandse partner Probos voert BOS+ een studie uit over de vraag en het aanbod op de houtmarkt in Vlaanderen en Nederland. De studie kadert in het eco2eco-project dat focust op de productie van kwaliteitshout via duurzaam bosbeheer waardoor ook natuurdoelen en een structuurrijk bos kunnen gerealiseerd worden.

Meer weten

Oogje op inheems

Met dit project werkte BOS+ rond het thema autochtone bomen en struiken. We verzamelden een tiental sterke voorbeeldprojecten en tips rond het gebruik en de bescherming van inheemse en autochtone bomen en struiken en bundelden deze in het vademecum 'Plant van Hier'.

Autochtoon

Een autochtone boom of struik is een concrete boom/struik wiens voorouders altijd al in onze regio voorkwamen sinds hun kolonisatie na de laatste ijstijd. Het is dus per definitie een inheemse soort. Maar, een zomereik afkomstig uit de Balkan is niet autochtoon in de Vlaamse Ardennen, hoewel de soort zomereik inheems is in Vlaanderen. Het begrip autochtoon wordt dus niet op soortniveau gedefinieerd: het gaat altijd over een individu of een populatie.

Plant van Hier is een nieuw synoniem voor autochtone bomen en struiken, ook wel oorspronkelijk inheems genoemd.

Plant van hier

'Plant van Hier' is een kwaliteitslabel voor autochtone bomen en struiken dat er voor zorgt dat meer autochtoon plantsoen op de markt kan komen, doordat ook de opkweek van zaad geoogst op niet-erkende locaties in aanmerking komt voor het label en zodoende ook voor bepaalde subsidies. Het kwaliteitslabel Plant van Hier werd gerealiseerd door de regionale landschappen Kempen en Maasland, Lage Kempen en Haspengouw en Voeren. Op 26 januari 2011 werd het kwaliteitslabel gelanceerd.

Fiche

Titel: Oogje op inheems
Periode: 
2010-2011
Partners: 
BOS+
Financier: LNE (Vlaamse Overheid, DuLoMi-project)
Doelstelling: Lokale overheden in het bijzonder, maar eigenlijk iedereen die zich wil inzetten voor autochtone bomen en struiken.
Land: België

Peru - cobeheer in Yanesha en Yanachaga Chemillén

Het tropisch regenwoud in het Yanesha Gemeenschapsreservaat en de bufferzone wordt bedreigd door extractieve industrieën zoals houtkap en aardolie-ontginning. We willen de voortschrijdende degradatie en armoede doorbreken door in te zetten op rurale ontwikkeling. Dat doen we onder meer door een duurzame cacaoteelt te ondersteunen.

Meer weten

Peru - Ondersteunen FSC-gemeenschapsbossen

In inheemse Shipibo Konibo gemeenschappen werkt de Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) samen met BOS+ aan een model voor duurzame bosexploitatie van gecertificeerd hout. Op die manier kan bijgedragen worden aan het behoud van tropische gemeenschapsbossen en kan de levenskwaliteit van inheemse gemeenschappen in de regio Ucayali verbeterd worden.

Context

BOS+ is er van overtuigd dat hout een duurzame grondstof is die op een verantwoorde manier gewonnen moet worden en waarvan de opbrengst en zo veel mogelijk meerwaarde aan de lokale bevolking moet toekomen.

Dit project wordt uitgevoerd worden in 5 gecertificeerde inheemse gemeenschappen in de districten Masisea en Iparía in de provincie Coronel Portillo in de regio Ucayali, en 1 gemeenschap in Junín Pablo, Centraal Peru.

Het doel van het project is bijdragen aan het behoud van tropische bossen én de levenskwaliteit van de inheemse gemeenschappen verbeteren. Dat wordt waargemaakt door de duurzame productie van de aanwezige hulpbronnen in hun gemeenschapsbossen in de huidige context van globalisering en handelseconomie. De focus in het project ligt op de duurzame productie van hout in kwaliteit en kwantiteit in de gecertificeerde gemeenschapsbossen van de vijf Shipibo Konibo gemeenschappen. Er worden workshops gegeven om de kennis en technieken van duurzame exploitatie en productie van houtproducten in de hoeveelheid en kwaliteit die de gecertificeerde houtmarkt vraagt te verzekeren. Dit met een bedrijfsvisie en permanente technische assistentie om duurzaamheid aan het voorstel te geven.

Een presentatie van de de belangrijkste realisaties van 2015, dankzij de steun van GRACO, kan je hier bekijken

Fiche

Titel: FSC-gemeenschapsbossen
Periode: 
2010-2014
Partners: 
BOS+ en Asosiación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER)
Financier: Vlaams Fonds Tropisch Bos, BTC, Graco
Doelstelling: Model voor duurzame bosexploitatie van gecertificeerd hout in de inheemse Shipibo Konibo gemeenschappen
Land: Peru

Peru - Save the trees

In de inheemse gemeenschap Nuevo Ahuaypa werken AIDER en BOS+ samen met de lokale bevolking aan het duurzaam beheer van gemeenschapsbossen, door middel van het promoten van agroforestry. Er wordt een kwekerij opgestart, waar de lokale gemeenschap actief bij betrokken is en vorming over zal ontvangen, en een plantage van 12 hectaren bolaina blanca zal aangelegd worden. Dit project wordt gerealiseerd met de steun van Mobistar.

Een stand van zaken vind je in deze presentatie.

Projecten gesteund door het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos

Een belangrijke financier van projecten die BOS+ beheert in Zuid-Amerika is het Vlaams Ministerie voor Leefmilieu. Momenteel loopt één project in Peru (Participatief beheer Yanesha reservaat) en twee projecten in Ecuador (Wao-chocolade voor bosbeheer en Bosbeheer met guayusa thee-producenten) met de steun van het Vlaams Fonds voor Tropsich Bos.

Plan Boommarter

De boommarter staat symbool voor het streefdoel om de verschillende waardevolle bos- en natuurgebieden ten zuiden van Halle met elkaar te verbinden: het Hallerbos, het Lembeekbos, het Maasdalbos, de Verdronken Toren, de Berendries, de Steenputbeek (of de Weikes) en de Warande.

De betrokken partners werken samen om deze verbinding te realiseren: door de aanleg van hagen, erosiestroken, de ecotunnel (onder de A8), door bosuitbreiding....

Maar er is meer: we spreken ook de inwoners aan om door natuurvriendelijke ingrepen in hun tuin of aanliggende percelenmee de verbinding te realiseren.

Wil je alles over Plan Boommarter? Surf dan naar www.planboommarter.be.

Realisaties

BOS+ werken samen met ANB, Stad Halle, Natuurpunt Halle en SUMResearch aan het project Plan Boommarter. We bakenden een visiegebied af tussen de Verdronken Toren, de Berendries, het Maasdalbos, het Lembeekbos en het Hallerbos, waarbinnen we zo veel mogelijk bijkomende bos- en natuurgebieden willen realiseren. Bovendien willen we tussen Berendries en het Lembeekbos de ecologische verbindingen herstellen en, waar mogelijk, uitbreiden. Deze verbindingen zullen corridors vormen voor dier- en plantensoorten, die zich zo tussen de grotere bossen en natuurgebieden zullen kunnen bewegen.

Met dit soort initiatieven willen we echter niet over één nacht ijs gaan. Het kan uiteraard niet zijn dat je door ondoordacht te handelen andere waardevolle natuurwaarden teniet doet, het landschap beschadigt of rendabele landbouwbedrijven in de problemen brengt. We houden daarom bij de visievorming maximaal rekening met deze aspecten.

Benieuwd wat we al realiseerden? Op de realisatiekaart zie je waar er al concrete vooruitgang werd geboekt.

Wandelfolder

Wil jij het prachtige Plan Boommartergebied beter leren kennen? Dat kan! Plan Boommarter stippelde twee routes uit: een korte (4,4 km) en een lange (11,3 km), die je dwars door het gebied leiden. Je komt langs de mooiste plekjes en ontdekt bijna vergeten voetwegen en prachtige vergezichten. Bovendien maak je kennis met de recente acties die de bewoners uit het gebied samen met Plan Boommarter ondernamen. Zo wandel je langs boomgaarden en prachtige houtkanten, en zeg nu zelf, zo'n bloeiende boom is toch veel mooier dan een betonnen afsluiting?

 

Je kan de wandeling starten op eender welke plek: parkings en drinkgelegenheden langs de route staan aangeduid. Let wel op, de wandeling is niet bewegwijzerd. Je hebt dus zeker deze kaart nodig om de route te kunnen volgen.

De wandelkaart is gratis. Je kan ze afhalen op de toeristische dienst van Halle, bij de partners van het project, of hier downloaden:

(Opmerking: Het bestand is opgesplits in 2 A4-bestanden, zodat je het thuis gemakkelijk kan printen, zonder de leesbaarheid in het gedrang te brengen.)

Heb je opmerkingen of vragen? Laat gerust iets weten via info@planboommarter.be of raadpleeg www.planboommarter.be voor meer info.

Fiche

Titel: Plan Boommarter
Periode: 2008-2014
Partners: BOS+, ANB, Stad Halle, Natuurpunt Halle en SUMResearch
Financier: Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaamse Overheid)
Doelstelling: Verbinding tussen de boscomplexen ten zuiden van Halle creëren door het aanleggen van KLE's en bosuitbreiding. Dit in samenwerking met lokale partners en bewoners.
Land: België

Structuurvisie Meerdaal

De beheercommissie voor Meerdaalwoud, Heverleebos en Dijlevallei gaat haar werkingsgebied aanzienlijk uitbreiden tot een gebied dat raakt aan het Zoniënwoud en dat meerdere gemeenten omvat. Binnen dit werkingsgebied moeten functievervullingen en verbindingen gerealiseerd worden en moet een verbindingsstrategie naar het Zoniënwoud worden opgemaakt.

Deze studie, uitgevoerd in een samenwerking tussen SumResarch en BOS+ en in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos, werkt enerzijds een nieuwe generatie structuurvisie voor het werkingsgebied uit. Anderzijds moet de studie leiden tot een samenwerkingsverband dat is geschoeid op de nieuwe lokale en regionale administratieve context.

Uiteindelijk moet dit resulteren in versterkte en complementaire recreatieve en natuurlijke netwerken in het werkingsgebied, zodat deze eeuwenoude bos- en natuurgebieden in de toekomst beter met elkaar verbonden zijn, en ze hun ecologische, sociale, milieu-, economische en wetenschappelijke functies optimaal en duurzaam blijven vervullen.

Fiche

Titel: Structuurvisie Meerdaal
Periode: 
2013-2014
Partners: 
BOS+ en SUMresearch
Financier: Agentschap voor Natuur en Bos
Doelstelling: Opmaak structuurvisie Meerdaalwoud, Heverleebos en de vallei van Dijle en zijrivieren ten zuiden van Leuven en verbindingsgebied Meerdaal-Zoniënwoud
Land: België

Trees from Traffic

Met dit project willen wel kennis opbouwen en sensibiliseren over de potenties van, en de randvoorwaarden voor het aanleggen, beheren en oogsten van houtige biomassa langs bermen van (spoor)wegen en waterlopen.

Hiervoor werken we samen met Krinkels nv, een belangrijke beheerder van dergelijke bermen.

Dit project komt tot stand met steun van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Meer weten

VerKOHt

Het klinkt misschien een klein beetje contradictorisch, maar BOS+ houdt zich niet enkel bezig met de bomen in het bos. Ook in een landbouwcontext zijn bomen nuttig en kunnen ze bijdragen aan ecologie én economie. Korteomloophout (KOH) is een landbouwteelt waarbij snel groeiende boomsoorten om de 2 à 5 jaar worden geoogst. De biomassa kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld de verwarming van serres maar ook voor papierproductie. Alle verzamelde kennis en ervaringen zijn samengebracht op Enerpedia.

Titel: VerKOHt
Periode: 
2010-2012
Partners: 
BOS+, Inagro en Instituut voor Natur- en Bosonderzoek (INBO)
Financier: Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO)
Doelstelling: Demonstratie en sensibilisatie rond de teelt van korteomloophout (KOH), aanleg en onderhoud van demonstratiepercelen, onderzoek naar alternatieve toepassingen van KOH...
Land: België